Harbour & Maritime Surveillance and Protection

14 Marca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona projektowi HARMSPRO (Harbour & Maritime Surveillance and Protection), w ramach stałej współpracy strukturalnej PESCO (Permanent Structured Cooperation). Spotkanie to zostało przeprowadzone jako część oficjalnej wizyty delegacji państw członkowskich projektu w dniach 12-14.03.2019 r., którego organizatorem był Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jako narodowy koordynator projektu.

Konferencja miała charakter otwarty dla przedstawicieli resortu Obrony Narodowej oraz dla przedstawicieli instytucji i firm, które wyraziły swoje zainteresowanie udziałem w projekcie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji/komórek Ministerstwa Obrony Narodowej Włoch, Polski, Grecji i Estonii oraz międzynarodowi przedstawiciele przemysłu i nauki. Należy przy tym zaznaczyć, że w projekt zaangażowana jest również strona portugalska, która z przyczyn niezależnych od siebie nie wzięła udziału w spotkaniu na terenie Polski. Głównym tematem spotkania było omówienie założeń międzynarodowego projektu HARMSPRO (Harbour & Maritime Surveillance and Protection), którego celem jest stworzenie systemu nadzoru i ochrony wód portowych
i przybrzeżnych.

Projekt HARMSPRO, w którym rolę Lidera pełnią  Włochy, jest jednym z kilkunastu nowych przedsięwzięć Unii Europejskiej, wdrażanych w ramach stałej współpracy strukturalnej prowadzonej w dziedzinie obronności PESCO. Przewiduje się, że poprzez realizację projektu państwom członkowskim zostanie dostarczona nowa zdolność, umożliwiająca prowadzenie nadzoru oraz ochrony obszarów morskich, rozciągających się od stref przybrzeżnych, aż do akwenów portowych
i obejmujących szlaki komunikacyjne oraz tzw. „choke points” tj. cieśniny i kanały, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ruchu morskiego, jak i budowli morskich. Planowane jest opracowanie zintegrowanego i kompleksowego systemu o otwartej architekturze, który umożliwi wymianę, fuzję i przetwarzanie danych, w celu wykrywania i identyfikacji potencjalnych zagrożeń morskich. System zostanie oparty na sensorach, specjalistycznym oprogramowaniu oraz na platformach nawodnych, podwodnych oraz powietrznych. W założeniach projektu przewidziano również opracowanie systemu przenośnego, zdolnego do zastosowania w rejonach portów, kotwicowisk oraz wód przybrzeżnych.

OBR CTM S.A. (Spółka GK PGZ S.A.) planuje uczestnictwo w projekcie HARMSPRO,  i tym samym wniesienie do niego swoich kompetencji i doświadczeń, zarówno jako wytwórca, dostawca, jak i integrator kompleksowych, zintegrowanych i wielosensorowych rozwiązań lub ich poszczególnych elementów (np. przenośnej bariery magnetycznej). Technologia służy do ochrony jednostek morskich oraz obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak: porty, terminale gazowe i naftowe, terminale pasażerskie, platformy wiertnicze oraz inne budowle hydrotechniczne. Należy podkreślić, że rozwiązania gdyńskiego Ośrodka wykorzystywane były dotychczas do ochrony portów, zabezpieczenia zlotu żaglowców „The Tall Ship’s Races”, ochrony podwodnej obiektów szczególnego nadzoru podczas obrad Rady Unii Europejskiej oraz do wykrywania nielegalnego przekraczania granicy. Warto zauważyć, że istotna część prac rozwojowych i testów systemów opracowanych przez OBR CTM S.A. została przeprowadzona w ramach projektu NATO pn. Defence Against Terrorism Programme of Work(DAT PoW). Ponadto OBR CTM S.A. uczestniczy w powiązanym z HARMSPRO międzynarodowym projekcie OCEAN2020 z Europejskiej Agencji Obrony (EDA), którego głównym celem jest rozbudowa potencjału bezzałogowych platform  powietrznych,  nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i nadzoru akwenów.

Hubert Jando