Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – nowy wydział Politechniki Gdańskiej

Podniesienie kompetencji i możliwości badawczych naukowców, podwyższenie poziomu kształcenia, a także chęć wyjścia naprzeciw trendom w branży morskiej zdecydowały o utworzeniu na Politechnice Gdańskiej nowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Powstanie on w ramach integracji dwóch wydziałów funkcjonujących dotychczas osobno: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa (członka Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego). Pełna integracja nastąpi najwcześniej jesienią 2021 r.

 

Idea zintegrowania Wydziałów Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa PG nie jest nowa, ponieważ działania naukowe, badawcze i dydaktyczne obydwu wydziałów od dawna były do siebie zbliżone. Podczas wielokrotnych dyskusji na obradach Senatu PG wskazywano przy tym, że ewentualne zintegrowanie wydziałów mogłoby przynieść wiele korzyści zarówno samej uczelni, jak również pomorskiej gospodarce. Wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0, a także uzyskanie przez PG statusu uczelni badawczej, przyspieszyło ten proces.

Drobiazgową analizę wydziałów zlecono pod koniec ub. roku niezależnemu zespołowi audytorskiemu pod przewodnictwem prof. Piotra Doerffera z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Perspektywy rozwoju wydziałów opracowano tam w bardzo szerokim kontekście, kładąc szczególny nacisk na podniesienie jakości naukowej i sięgając nawet do tematyki wykraczającej poza aktualny profil wydziałów. Raport, który powstał pod koniec kwietnia br. w oparciu o wielomiesięczne analizy struktury i efektów pracy obydwu wydziałów, został następnie drobiazgowo przeanalizowany przez radę i senat uczelni pod kątem idei utworzenia nowego wydziału.

Podczas lipcowego posiedzenia senatu PG kwestię utworzenia nowego wydziału poddano pod głosowanie, którego wynik (stosunek głosów: 29 na „tak” i 6 na „nie”) jednoznacznie wskazał, że utworzenie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa będzie, zdaniem senatorów, dobrym krokiem w kierunku rozwoju całej uczelni (wcześniej inicjatywę utworzenia nowego wydziału poparła również Rada Uczelni). Tym samym, począwszy od 1 stycznia 2021 r., rozpocznie się integracja organizacyjna wydziałów, a kolejnym krokiem będzie połączenie strukturalne. Zdjęcia: Marek Grzybowski

Główne założenia i planowane efekty na stronie: https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-otwiera-nowy-wydzial-inzynierii-mechanicznej-i-okretownictwa?p_p_auth=GWFb4HhH&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DGWFb4HhH%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1