Prof. Andrzej Seweryn dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG został prof. Andrzej Seweryn, uznany naukowiec z zakresu inżynierii mechanicznej, związany dotychczas przez całą swoją karierę zawodową z Politechniką Białostocką.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn urodził się 9 listopada 1962 roku w Hajnówce. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nadała mu Rada Naukowa IPPT PAN w 1992 r., a doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej w 1997 r. W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych z rąk prezydenta RP.

Po ukończeniu studiów w 1986 r. pracował w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych jako konstruktor, a następnie na ponad 30 lat związał się z Politechniką Białostocką. W latach 1988-2021 był zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, początkowo na stanowisku asystenta i adiunkta, a następnie profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Od 1 stycznia 2021 r. związał się z nowo utworzonym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a od 1 marca objął funkcję dziekana tego wydziału.

– Jestem przekonany, że wiedza i kompetencje pana profesora Andrzeja Seweryna przyczynią się do dynamicznego rozwoju nowego wydziału Politechniki Gdańskiej – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – W przeszłości pełnił on szereg funkcji kierowniczych na Politechnice Białostockiej i pokazał ogromną ambicję i determinację w dążeniu do wyznaczonych celów. Przed nowym dziekanem stoi ogrom pracy i wyzwań, ale jestem pewny, że stoją one przed właściwą osobą.

– Objęcie tak ważnego stanowiska to nie tylko zaszczyt, ale też motywacja do wytężonej pracy – dodaje prof. Andrzej Seweryn, nowy dziekan WIMiO. – Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie przyczynią się do jak najlepszego funkcjonowania nowego wydziału PG oraz efektywnego wykorzystania potencjału naszych pracowników i studentów, zarówno w aspekcie naukowym, jak i dydaktycznym.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Tematyka działalności naukowej prof. Andrzeja Seweryna jest ściśle związana z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a konkretnie z dyscypliną inżynieria mechaniczna (m.in. w specjalnościach: mechanika materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzeń i pękania, metody eksperymentalne i obliczeniowe mechaniki).

Profesor posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu uczelnią i wydziałem. W latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki Politechniki Białostockiej, a w latach 2002-2008 oraz 2012-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego PB. W latach 1999-2020 był także kierownikiem Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej na tym wydziale.

Kierowany przez niego wydział za jego kadencji znacząco awansował w krajowych rankingach naukowych. W ocenie Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 r. uzyskał kategorię naukową A, jako pierwsza jednostka Politechniki Białostockiej, a w rankingu jednostek o profilu mechanicznym zajął 6. miejsce (na blisko 40 jednostek). W 2017 r. wydział poprawił swoją ocenę A, zajmując 4 miejsce.

W trakcie jego kadencji dziekańskich powstały nowoczesne laboratoria badawcze oraz dydaktyczne, a istniejące laboratoria zostały gruntownie zmodernizowane i doposażone. Studenci wydziału odnosili liczne sukcesy w międzynarodowych zawodach, takich jak zwycięstwo w University Rover Chalenge w Hanksville, USA, czy też All Japan Robot-Sumo Tournament w Tokio. Profesor był też inicjatorem utworzenia studiów doktoranckich oraz nowych kierunków na swoim wydziale (inżynieria biomechaniczna i mechatronika), a także unowocześnienia programów kształcenia na kierunkach już istniejących, w szczególności na mechanice i budowie maszyn, która uzyskała ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku (jako jedyny kierunek w Politechnice Białostockiej).

Ponadto, prof. Andrzej Seweryn nieprzerwanie, od 2003 r., jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2016-2020 był także członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Regularnie pracował i jednocześnie przewodził zespołom ministerialnym, m.in. był członkiem Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. W latach 2012-2020 był Przewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, a w 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego tego grona.

Prof. Andrzej Seweryn posiada bogaty dorobek publikacyjny, na który składa się ok. 350 publikacji naukowych (z czego 50 w prestiżowych czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports). Jest autorem siedmiu monografii, a jego prace są licznie cytowane: według bazy Web of Science Core Collection było to 1096 cytowań, a indeks Hirscha wg tej bazy wyniósł 15. W 2020 r. został zaliczony do grona 2 proc. najlepszych naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów (The World’s Top 2% Scientists) na podstawie rankingu opracowanego przez Stanford University.

Prof. Andrzej Seweryn był też promotorem w ośmiu zakończonych przewodach doktorskich i wspierał też realizację szeregu prac habilitacyjnych. Jest także założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma Acta Mechanica et Automatica. Czasopismo to, wydawane od 2007 roku, jest indeksowane w ponad 30 bazach i serwisach naukowych, w tym Scopus i Web of Science.

Władze Wydziału: https://wimio.pg.edu.pl/wydzial/wladze

Rada Wydziału: https://wimio.pg.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu