Morskie farmy wiatrowe w zrównoważonym rozwoju [ROZMOWA]

Marek Grzybowski, 5  pytań do: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego, przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN. 

Morska energetyka wiatrowa jak każdy dobrze rokujący nowopowstający sektor jest szansą na rozwój zawodowy w skali indywidualnej, oraz rozwój społeczno-gospodarczy w skali regionu czy też państwa. Potrzebujemy  specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko kadr technicznych. Dlatego w  Uniwersytecie Gdańskim powstały interdyscyplinarne Studia Podyplomowe „Morska energetyka wiatrowa”.  Ich pomysł wziął się z istoty edukacji nowoczesnej i prorozwojowej.

Marek Grzybowski: Pani Profesor, ostatnio wiele mówi się o rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej strefie gospodarczej. Jednocześnie mówimy o zrównoważonym rozwoju stref morskich. Jak pogodzić nowe inwestycje na morskich akwenach z ich zrównoważonym rozwojem? 

Dorota Pyć: Uniwersytet Gdański to nowoczesny, patrzący w przyszłość ośrodek akademicki. W styczniu 2021 r. powołano w UG Centrum Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG powstał Program Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zamierzeniem tego programu jest kształcenie ukierunkowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie Narodów Zjednoczonych oraz uruchamianie interdyscyplinarnych tematycznych studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom w zakresie uczenia się, aby zdobywać nowe kompetencje przydatne w pracy na istniejących i nowopowstających stanowiskach, w tym w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej.

W gminach nadmorskich wiedza z zakresu morskiej energetyki wiatrowej jest wyjątkowo potrzebna tak, jak budowanie świadomości ekologicznej. Ostatnio w przestrzeni publicznej dużo mówi się o zagrożeniach środowiskowych oraz negatywnych skutkach zmian klimatu. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma na celu kształcenie w zakresie wykorzystania dostępnych i kreowania nowych instrumentów minimalizowania zagrożeń oraz wskazywanie ścieżek budowania odporności na niepożądane zmiany.

Pani Profesor jest kierownikiem projektu SEAPLANSPACE – „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem”, w którym razem z partnerami z Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy zajmują się Państwo promowaniem morskiego planowania przestrzennego, czyli MSP w kontekście zatrudnienia i wzmacniania kompetencji osób zainteresowanych MSP. Jak projekt SEAPLANSPACE można wykorzystać w Polsce jako wsparcie dla naszej gospodarki morskiej?

Projekt SEAPLANSPACE realizujemy dzięki współfinansowaniu ze środków Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, we współpracy z partnerami z: Aalborg University, Centre for Regional and Tourism Research, County Administrative Board of Kalmar, EUCC – The Coastal Union Germany, EUCC Baltic Office, Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz World Maritime University. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem w ścisłej relacji do unijnego obowiązku wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez morskie państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2021 r., a następnie ich monitoringu i ewaluacji.

Liderem projektu SEAPLANSPACE jest Uniwersytet Gdański: www.seaplanspace.ug.edu.pl Jako silny ośrodek akademicki wykorzystaliśmy w Projekcie SEAPLANSPACE nasz potencjał w zakresie interdyscyplinarnego kształcenia w ramach bałtyckiej współpracy międzynarodowej. Realizację projektu rozpoczęliśmy w 2018 r., a obecnie zmierzamy do jego zakończenia w grudniu 2021 r. Także jest to dobry czas na podsumowanie. Serdecznie zapraszamy na konferencję końcową projektu SEAPLANSPACE. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia wszystkich partnerów projektu SEAPLANSPACE, oraz wyzwania morskiego planowania przestrzennego (MSP), a także wizja przyszłości zrównoważonego zarządzania morzem w obszarze Południowego Bałtyku. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Rejestracja: https://seaplanspace.ug.edu.pl/finalmeeting/.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/morskie-farmy-wiatrowe-w-zrownowazanym-rozwoju-61071