Gdynia Maritime School – a positive audit by John T. Essberger

Shipping is reviving and catching up after a covid slump. We are seeing it in the form of growing orders for training seafarers and officers. The interest of shipowners in training seafarers has grown dynamically. The shipowners became interested in the rich training offer of the Maritime School in Gdynia. This is manifested by audits, training program arrangements and joint planning and scheduling of training sessions.

John T. Essberger, a representative of the company, visited the Gdynia Maritime School in March this year. John T. Essberger is a leader in the transport of chemical cargoes by sea. We have been cooperating with this shipowner for many years. Documents and lists of staff and equipment that are used in the training sessions were audited.

The positive effect of the audit creates an opportunity for further cooperation and creating new programs for the shipowner. All this fits perfectly in expanding our capabilities and responding to the market where the cards are distributed by shipowners.

Szkoła Morska w Gdyni – pozytywny audyt firmy John T. Essberger

Shipping się odradza i nadrabia zaległości po covidovym załamaniu. Obserwujemy to w postaci rosnących zamówień na szkolenia marynarzy i oficerów. Zainteresowanie armatorów statków szkoleniami dynamicznie wzrosło. Armatorzy zainteresowali się bogatą ofertą szkoleń Szkoły Morskiej w Gdyni. To manifestuje się audytami, ustaleniami programów szkolenia i wspólnym planowaniem i układaniem kalendarza kursów.

Przedstawiciel firmy John T. Essberger odwiedził Szkołę Morską w Gdyni w marcu br. John T. Essberger jest to lider w przewozach ładunków chemicznych drogą morską. Z tym armatorem współpracujemy już wiele lat. Audytowi zostały poddane dokumenty oraz wykazy kadry i wyposażenia, które mają zastosowanie w organizowanych szkoleniach.

Pozytywny efekt audytu stwarza okazję do dalszej współpracy i tworzenia nowych programów na potrzeby armatora. Wszystko to doskonale wpisuje się w powiększanie naszych możliwości i odpowiedź udzielaną rynkowi, na którym karty rozdają armatorzy.