Polish Offshore Wind Sector Deal – Working Group Coordinators

The Offshore Wind Energy Coordination Council at the second meeting appointed Working Group Coordinators together with supporting Coordinators who will support the main coordinators. The first meetings of the Working Groups will be held in May this year.

Drugie posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska przewodniczył II posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 13 kwietnia 2022 roku.

 Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Rada Koordynacyjna powołała Koordynatorów Grupy Roboczych w następujących obszarach:
  • rozwój kadr i system kształcenia,
  • badania i rozwój,
  • rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem),
  • logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie,
  • edukacja społeczna,
  • współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Zadaniem Koordynatorów Grup roboczych będzie m.in. ukierunkowanie prac każdej z grup oraz wypracowanie harmonogramów dalszych działań nad realizacją Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Inicjatywa Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest przykładem działania propaństwowego. Zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, interesariusze rynku, przedstawiciele wyższych uczelni, środowiska badań i rozwoju, certyfikacji, wszyscy wspólnie spotykamy się po to, żeby stworzyć najlepsze warunki do budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej. Spotykamy się w poczuciu odpowiedzialności za siłę gospodarczą Polski. Współpracując razem chcemy zbudować w tym obszarze kompetencje na poszczególnych poziomach łańcucha wartości (local content) oraz stworzyć najlepsze ramy rynku dla rozwoju morskich farm wiatrowych, temu ma służyć Porozumienie sektorowe

– powiedział wiceminister Zyska.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Radę Koordynacyjną Planów działań opracowanych przez każdą z Grup roboczych. Poprzez Plany działań Grupy robocze wspólnie dokonają przeglądu celów strategicznych i deklaracji Porozumienia sektorowego, które powinny zrealizowane. Każdy z powołanych Koordynatorów przedstawi plan pracy w swojej Grupie i sposób realizacji deklaracji Porozumienia sektorowego w swoim obszarze. Zgodnie z przyjętym przez Radę Koordynacyjną harmonogramem, Grupy Robocze pod przewodnictwem Koordynatorów Grup roboczych rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja.

***

 

Koordynatorzy Grup roboczych:

Grupa Koordynator wiodący Koordynator wspierający
Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia

 

Sambor Guze,

Uniwersytet Morski w Gdyni

Marta Chalimoniuk,

PGE Baltica Sp. z o.o.

Grupa 2 – Badania i rozwój

 

Włodzimierz Pomierny,

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Marcin Łuczak,

Politechnika Gdańska

Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw (z eksportem)

 

Mariusz Witoński,

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce

Robert Grzegorowski,

RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o.

Grupa 4 – Logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie

 

Michał Śmigielski,

Morska Agencja Gdynia

Wojciech Litwin,

Politechnika Gdańska

Grupa 5 – Edukacja społeczna Sylwia Mrozowska,

Uniwersytet Gdański

Małgorzata Żmijewska-Kukiełka,

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Grupa 6 – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne

 

Piotr Czopek,

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Krzysztof Wilde,

Politechnika Gdańska

 

Koordynatorzy poszczególnych grup poinformują Państwa o pierwszych spotkaniach, które odbywać będą się w formule online. Koordynatorem całego procesu i monitorowania prac nad realizacją Porozumienia sektorowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wirtualny sekretariat dedykowany pracy nad umową sektorową Polish Offshore Wind Sector Deal znajduje się pod adresem offshore@klimat.gov.pl.

Informacja: Natalia Ścięgosz, Główny Specjalista / Chief expert, Wydział Morskiej Energetyki Wiatrowej / Offshore Wind Energy Unit

Departament Odnawialnych Źródeł Energii / Renewable Energy Department, Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Ministry of Climate and Environment