Awans Uniwersytetu Gdańskiego o 7 miejsc w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022!

22 czerwca 2022 ogłoszone zostały oficjalnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz Rankingu Kierunków Studiów. Uniwersytet Gdański spektakularnie awansował o 7 pozycji i jest obecnie 16 uczelnią w Polsce i  6 wśród uniwersytetów.

Tak dobry wynik Uniwersytetu Gdańskiego w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 komentuje z satysfakcją Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski– Kolejny skokowy awans UG w tym rankingu jest oczywiście powodem do radości, ale przede wszystkim potwierdzeniem tego, że znaleźliśmy się na właściwej drodze rozwoju. Przypomnę, że w momencie gdy obejmowałem urząd rektora uczelnia sklasyfikowana była na 28 miejscu, a zatem w przeciągu dwóch lat udało się awansować  aż o 12 miejsc i dziś jest to najlepsza pozycja w historii UG w Rankingu Perspektyw. Wiemy jednak, że stać nas na więcej i zrobimy wszystko, aby nasza pozycja w kolejnych latach nadal się umacniała. Mamy również świadomość, że nie wszystkie wdrażane działania na UG przynoszą natychmiastowy skutek. Niektóre z efektów, np. w obszarze doskonałości naukowej pojawią się dopiero za jakiś czas.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników UG: – Dziękuję całej społeczności naszej Alma Mater za tak fantastyczną pracę w ostatnich latach na rzecz rozwoju naszej uczelni – dodał Rektor.

We wskaźnikach branych pod uwagę w rankingu znaczącą rolę odgrywa umiędzynarodowienie. Na tym polu również odnotowaliśmy wzrost. W tym zakresie Uniwersytet Gdański, w obszarach kierowanych przez Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annę Jurkowską – Zeidler, prof. UG włożył wiele pracy m.in. w działanie na rzecz uczelni nadmorskich w partnerstwie SEA EU. Zwieńczeniem współpracy i zamknięciem pierwszego etapu był zakończony właśnie wspólny rejs badawczy Statkiem UG Oceanograf. Po raz pierwszy badacze z uczelni partnerskich, studenci i doktoranci mieli okazję prowadzić wspólnie, na wodach morskich, badania na tak dużą skalę.

Poprawa wskaźników umiędzynarodowienia to także wzrost tempa działań w innych aspektach związanych z rozwojem współpracy zagranicznej.

W rozstrzygniętym w 2022r. konkursie wniosków w sektorze szkolnictwo wyższe akcja KA131, Uniwersytet Gdański otrzymał trzeci co do wielkości budżet wśród uczelni polskich biorących udział w programie Erasmus+ – podkreśla Prorektor prof. UG Anna Jurkowska – Zeidler. – W roku akademickim 2022/2023 poszerzono też ofertę studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim o dwa nowe kierunki: Economics with a specialization Logistics and Mobility oraz Chemistry with a specialization Digital Chemistry.

Działania przekładające się na sukces Uniwersytetu Gdańskiego z perspektywy umiędzynarodowienia tak podsumowuje Kierownik Biura  Współpracy Międzynarodowej, Dominika Brulińska: – Uniwersytet Gdański dynamicznie rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. W latach 2019-2021 podpisane zostały nowe, ogólnouczelniane porozumienia o współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi.  W sumie w ciągu trzech lat podpisano 50 umów z różnymi instytucjami z Brazylii, Chin, Gruzji, Indii, Izraela, Japonii, Kazachstanu, Libii, Norwegii, Rumunii, Ukrainy, USA, Azerbejdżanu, Czarnogóry, Czech, Danii, Gruzji, Kanady, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Tajwanu i Uzbekistanu. Uniwersytet Gdański gości naukowców z całego świata w ramach międzynarodowych programów stypendialnych. Uruchomiono program „Profesorowie wizytujący UG”, którego celem jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni. Daje on możliwość budowania podstaw współpracy m.in. wspólnych publikacji, badań, wymiany akademickiej, a także pozwala na doskonalenie umiejętności językowych oraz uatrakcyjnia formy i metody zajęć dla studentów.  W 2021 r. Uniwersytet Gdański został wybrany do udziału w programie LOTUS Leadership Development w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu LOTUS (Leadership and Organization for Teaching and Learning at European Universities). W ramach projektu, nasza uczelnia wraz z europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego podejmie działania w celu zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi w priorytetowych obszarach reform w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Otrzymaliśmy także fundusze z NAWA na działalność związaną ze wzmocnieniem umiędzynarodowiania uczelni, np. w ramach programów: Welcome to Poland oraz Promocja Języka Polskiego.

 

Kolejną poprawę pozycji, obok „Prestiżu akademickiego”, odnotowaliśmy w kryterium „Efektywność naukowa”. To wynik intensywnych, konkretnych działań, o których mówi Dyrektor Biura Nauki – dr Katarzyna Świerk: – Rozwój naukowy ma swoje odbicie w ilości i jakości artykułów oraz monografii naukowych. W tym roku zakończyliśmy ostatni etap ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej okres 2017-2021, co przyczyniło się do wzmożonej aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów UG. Nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość publikacji mierzona cytowalnością, widocznością oraz prestiżem czasopisma jest zauważalna.  Wzrost aktywności publikacyjnej naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z efektów wdrożenia programów wsparcia w ramach IDUB. Tylko w ostatnim roku w Programie Publikacyjnym UG dofinansowano  115 wniosków o pokrycie kosztów publikacyjnych i otwartego dostępu oraz przyznano 921 wyróżnień finansowych za opublikowanie pracy naukowej w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Naukowcy bardzo aktywnie uczestniczyli w programie małych grantów – UGrants , w ramach którego ustanowiono cztery konkursy – start/first/bridge/advanced w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. W ubiegłym roku dofinansowano 128 projektów na badania wstępne i działania przygotowawcze zmierzające do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków zewnętrznych na jego realizację.  Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej oraz rozwoju czasopism naukowych UG również przyczyniają się do rozwoju badań zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Projakościowe podejście przekłada się na lepszą widoczność UG w krajowej i światowej nauce.

Na wzrost oceny w ramach tego kryterium składają się także aktywności prowadzące do większej efektywności w pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl