About

Celem głównym jest identyfikowanie trendów w światowej gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych i ich otoczeniu oraz kreowanie strategii i wyznaczanie kierunków rozwoju w gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych w Regionie Morza Bałtyckiego.

THINK TANK jest to inicjatywa, która powstała w czasie konferencji Polityka Morska, a rozwinięta w czasie konferencji organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN we współpracy z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej. Ich celem była analiza realizacji polityki morskiej Polski i rozwój technologii kosmicznych oraz określenie metod, działań i narzędzi optymalnego wykorzystania morskiego i kosmicznego potencjału naukowego i przemysłowego Polski i pozycji naszego kraju w Regionie Morza Bałtyckiego.

Położenie  morskie Polski to dobro narodowe, które należy traktować jako wartość dodaną Polski i wykorzystać do intensywnego włączenia naszego kraju w rozwój światowej gospodarki innowacyjnej. Musimy wykorzystać skutecznie fakt, że w Polsce, w gospodarce morskiej działa  około 12 tys. przedsiębiorstw, kilka uczelni i instytutów naukowych. Prawie 90 tys. zatrudnionych w polskich firmach generuje przychody w wysokości prawie 25 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa działające w obszarze „niebieskiej gospodarki” należą w Polsce do najbardziej innowacyjnych i są rozpoznawalne na rynku globalnym. Polski przemysł kosmiczny szacuje się na około 300 firm. Rynek kosmiczny w Polsce szybko się rozwija i zakłada się, że jeśli będzie się rozwijał w dużym tempie, to w 2030 roku może mieć 3% udział w rynku europejskim. Dynamicznie rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z branży kosmicznej. Świadczy o tym popularność studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, które uruchomiła Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju, czego mamy liczne dowody z Azji, Ameryki, Afryki i Europy. Technologie kosmiczne wspierają rozwój logistyki morskiej i innych przemysłów morskich oraz badań mórz i oceanów. Z kolei badania morza i dynamiczny rozwój transportu morskiego wywołują popyt na zastosowanie technologii morskich w gospodarce morskiej. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i kosmicznymi, szeroko wykorzystując dostęp do morza i kosmosu łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach tradycyjnych (np. energetyka, produkcja żywności, surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (technologie kosmiczne, ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries, dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w obszarze przemysłów morskich.

Działalność w przestrzeni gospodarki morskiej i kosmicznej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które tę gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich i kosmicznych również wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

Experts

Na Walnym zebraniu Polskiego Klastra Morskiego w dniu 28 czerwca  2018 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wsparcie dla klastra zadeklarowała Komisja Nauk Kosmicznych PAN Studencki Klaster Morski i Kosmiczny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Powołano komisje i przewodniczącego THINK TANKu.

Komisje:

– ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

– ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN

– ds. prawa – mecenas Zbigniew Jaś, Prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni

– ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni

– ds. inteligentnych specjalizacji – dr hab. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

– ds. żeglugi śródlądowej – inż Andrzej Stawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

THINK TANK – przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie,   przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.