BSSC BALTIC EDUCATION HUB

Space Sciences – coordinator – Komitet Nauk Kosmicznych, PAN, Odziała Gdańsk –  Space Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences Gdansk Branch, President Prof. Dr Hab eng Edmund WIttbrodt;

Maritime 4.0 – Polskie Towarzystwo Nautologiczne – Polish Nautical Society, President Prof. em. UMG Dr Hab eng Marek Grzybowski

PARTNER: POMERANIAN SPECIAL ECONOMIC ZONE

 

Pomeranian Special Economic Zone operates in Northern part of Poland in the Kuyavian-Pomeranian Region and in the eastern part of the Pomeranian Region.

Pomeranian Special Economic Zone being part of Polish Investment Zone supports entrepreneurs who plan new investments. One of its key features is a tax exemption granted for a period of 10-15 years. This aid is granted to enterprises representing industry and modern service sectors, regardless of size and location.

PSEZ also collects information on the target directions of export development from

Advantages of the Pomeranian SEZ:

  • comprehensive service for domestic and foreign investors, including income tax exemption and investment advice,
  • Gdańsk Science and Technology Park, which combines science and business, stimulates innovative entrepreneurship, supports starts-ups and enterprises with a unique idea.
  • Baltic Port of New Technology in Gdynia located on the former grounds of Gdynia Shipyard – supports development of the shipbuilding and maritime industries, bringing together the largest companies of these industries in the region,
  • Industrial Robots Programming Center and MOLANOTE laboratories,
  • collaboration between enterprises and schools/universities (directly impacting the training of new employees in line with enterprise requirements, impacting the substantive scope and organisation of vocational training in the region, correlating training with needs of employers in the region, ensuring practical occupational learning, etc.).

DTT – Development and technology transfer

 Blockchain-powered waste management for greener, more efficient ports & harbours

Zarządzanie odpadami oparte na informatycznej technologii „Blockchain” pozwalające na bardziej ekologiczną i sprawniejszą obsługę  portów i przystani.

Blockchain in Smart Containers using Satcom

Użycie informatycznej technologii „Blockchain” w śledzeniu inteligentnych kontenerów za pomocą satelitarnego systemu „Satcom”

Optimization of onboard mobile/device connectivity using wifi and 5G technologies

Optymalizacja pokładowej łączności mobilnej/urządzeń z wykorzystaniem technologii Wi-Fi i 5G

Intelligent video system for surveillance boat

Inteligentny system wideo dla łodzi patrolowych

PR – Prototyping

Modernization of MariNAs and ToUrist PortS through DEep Learning technologies & Video Analytics

Modernizacja marin i portów turystycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych „Deep Larning” i „Video Analytisc”

Powering Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) by using current marine energy.

Zasilanie Autonomicznych Pojazdów Podwodnych (AUV) przy użyciu falowania morskiego.

Digital Twins of Assets for Advanced Intralogistics in Ports

Wykorzystanie technologii informatycznej „Cyfrowy bliźniak” usprawnienia Intralogistyki w portach

Acceleration of blockchain adoption in the Maritime sector

Przyspieszenie wdrożenia technologii informatycznej „Blockchain” w sektorze morskim

DTT – Development and technology transfer

Digital access control for smart blue industry

Cyfrowa kontrola dostępu dla inteligentnego niebieskiego przemysłu

Zero emission ferry design in the environmentally sensitive area of the Greek Islands

Projekt promu o zerowej emisji na wrażliwym ekologicznie obszarze wysp greckich

PR – Prototyping

Smart Traffic Management System Specialized for Inland Ports

Inteligentny system zarządzania ruchem dla portów śródlądowych

Use of Autonomous Flying Robots (UAVs) to support ship inspection processes

Wykorzystanie autonomicznych dronów (UAV) do wsparcia procesów inspekcji statków

Dark Fishing Activity Detection through Data Fusion, AI and Big Data Analytics

Wykrywanie rabunkowych połowów ryb dzięki technologiom informatycznym Fuzji Danych, Sztucznej Inteligencji i Analizie Big Data

Eco-friendly electrical charging stations for the maritime sector based on floating PV power plant

Ekologiczne stacje ładowania elektrycznego dla sektora morskiego oparte na pływającej elektrowni fotowoltaicznej

Flexible and mobile AI-powered robotic welding for smart shipyards

Elastyczne i mobilne spawanie zrobotyzowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla inteligentnych stoczni

Maritime Intelligent System To improve Responsiveness to environmental Alerts

Morski inteligentny system poprawiający reagowanie na alerty środowiskowe

Underwater inspection of port infrastructures with photogrammetry

Inspekcja podwodna infrastruktury portowej za pomocą fotogrametrii

Monitoring Carbon Emissions on Ships & Ports

Monitorowanie emisji dwutlenku węgla na statkach i portach

Passenger Illicit substance detection at Port facilities with high Resolution vapour sensors

Wykrywanie nielegalnych substancji w obiektach portowych za pomocą czujników oparów o wysokiej rozdzielczości

Smart Digital Ports – Utilising Digitalization for a More Sustainable Smart Ports

Inteligentne porty cyfrowe — wykorzystanie cyfryzacji dla rozwoju inteligentnych portów

Fast Aerial Response, Observation and tracking of illegal maritime activities using long range drone

Szybka reakcja z powietrza, obserwacja i śledzenie nielegalnych działań morskich przy użyciu dronów dalekiego zasięgu

Multifunctional marine robot for port monitoring and surveillance

Wielofunkcyjny robot morski do monitorowania i nadzoru portów

TRUST SHIPPING: CYBERSECURE AND RELIABLE SOLUTION FOR SHIPPING TRACEABILITY BASED ON BLOCKCHAIN

Zaufane przesyłki: Cyberbezpieczne i niezawodne rozwiazanie do śledzenia przesyłek w oparciu o informatyczną technologię „Blockchain”

Smart ship route optimization

Inteligentna optymalizacja trasy statków

Accelerating the Blue Growth Economy through the Automation of Operational Safety of the Ship

Przyspieszenie gospodarki niebieskiego wzrostu poprzez automatyzację bezpieczeństwa eksploatacji statku