S T A T U T STOWARZYSZENIA

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY

BALTIC SEA & SPACE CLUSTER

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY – BALTIC SEA & SPACE CLUSTER
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy angielskiej: The Polish Maritime Cluster
 3. Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY jest dobrowolną, organizacją, działającą na podstawie prawa polskiego.
 4. Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY zwane dalej Klastrem opiera swoją działalność na pracy społecznej członków: do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 5. Siedzibą Klastra jest Gdynia.
 6. Klaster działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Dla realizacji celów statutowych Klaster może działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 8. Klaster jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 9. Klaster może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach.
 10. Klaster może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju z zakresu badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego wraz
  z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z pozostałymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:
 2. stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu,
 3. zwiększanie zdolności innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego
  i konkurencyjnego Klastra,
 4. tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych,
 5. doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych, oraz przeciwdziałanie bezrobociu,
 6. e) rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 7. f) uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 8. g) udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 9. h) rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współprace z zainteresowanymi związkami       samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast          Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni.
 10. i) uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię.
 11. j) współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 12. k) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 13. l) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Członkami Klastra.
 14. Cele Klastra będą osiągane między innymi poprzez:
 15. planowanie i koordynowanie wspólnych projektów oraz występowanie z wnioskami
  o ich dofinansowanie ze środków publicznych, krajowych i wspólnotowych,
 16. promowanie regionu pomorskiego jako miejsca dla tworzenia przedsięwzięć innowacyjnych dla Regionu Morza Bałtyckiego w tym Wisły i realizacji projektów
  w tym obszarze,
 17. uruchomienie i prowadzenie strony internetowej Klastra,
 18. organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń,
 19. działania na rzecz podejmowania badań nad innowacjami, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w celu zapewnienia i ułatwienia Członkom Klastra i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii,
 20. uczestnictwo w europejskiej sieci klastrowej, konferencjach międzynarodowych
  i krajowych dotyczących gospodarki morskiej,
 21. aktywny udział na forum opiniotwórczym Europy i Polski,
 22. bezpośrednie kontakty z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim oraz z władzami samorządowymi i administracją państwową zarówno regionu, jak i Polski w celu przybliżenia im wiedzy o sprawach morskich i zlewiska Wisły oraz ich wpływu na rozwój województwa pomorskiego,
 23. działalność edukacyjną na temat roli morza i Wisły w gospodarce.
 24. Charakter powszechności Klastra.

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, definiowanych w Rozdziale 3,  a uczestnictwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Klastra mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoby prawne mogą być Członkami Wspierającymi Klastra.

 1. Członkowie Klastra dzielą się na:
 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Honorowych.
 1. Członkiem Zwyczajnym Klastra może zostać osoba fizyczna, tj. obywatel polski lub cudzoziemiec, będąca specjalistą w każdej dziedzinie związanej z szeroko pojętymi sprawami morza i zlewiska Wisły oraz w innej dziedzinie związanej z gospodarką regionu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Klastra podejmuje Zarząd Klastra
  w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, po złożeniu przez kandydata na Członka Zwyczajnego Klastra pisemnej deklaracji członkowskiej z co najmniej jedną rekomendacją Członka Klastra. Wymóg dotyczący rekomendacji nie dotyczy Członków Założycieli Klastra. Od decyzji odmownej kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klastra, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie
  1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 3. Członek Zwyczajny ma prawo:
 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. korzystać z dorobku, majątku i innych form działalności Klastra,
 3. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klaster,
 4. zgłaszać wnioski dotyczące zakresu działania Klastra,
 5. korzystać z publikacji wewnętrznych Klastra,
 6. korzystać z pomocy Klastra w sporach z osobami trzecimi.
 1. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
 1. brać czynny udział w działalności Klastra i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Klastra,
 3. występować solidarnie w obronie Członków Klastra,
 4. działać na rzecz podnoszenia rangi regionu,
 5. opłacić wpisowe oraz regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Członkiem Wspierającym Klastra może zostać osoba prawna prowadząca działalność w każdej dziedzinie związanej z szeroko pojętymi sprawami morza i zlewiskiem Wisły lub w innej dziedzinie związanej z gospodarką regionu, organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców.
 2. Członek Wspierający rekomenduje do reprezentowania swoich interesów swojego przedstawiciela.

Członek Wspierający ma również prawo rekomendować swojego przedstawiciela na Członka Zwyczajnego.

 1. Członkowi Wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Członek Wspierający:
 1. ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Klastra,
 2. ma prawo zgłaszać do władz Klastra wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klaster zadań,
 3. ma prawo korzystać, na równi z innymi członkami, z dorobku, majątku i innych form działalności Klastra,
 4. ma prawo brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klaster,
 5. ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał Klastra,
 6. ma obowiązek opłacić wpisowe oraz regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Wysokość wpisowego oraz składek dla Członków Wspierających ustala Zarząd Klastra.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Klastra podejmuje Zarząd Klastra
  w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata na Członka Wspierającego Klastra pisemnej deklaracji członkowskiej z co najmniej jedną rekomendacją Członka Klastra. Zapis niniejszy nie dotyczy Członków Założycieli Klastra.
 3. Wycofanie rekomendacji dla przedstawiciela udzielonej przez wskazującego
  go Członka Wspierającego powoduje utratę przez przedstawiciela Członkowstwa Zwyczajnego.
 4. Członkostwo honorowe Klastra nadaje osobom fizycznym posiadającym wybitne osiągnięcia w sprawach morza i Wisły Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klastra.
 5. Członkowie Honorowi:
 1. nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach władz Klastra,
 2. są zwolnieni z opłat wpisowego i składek członkowskich,
 3. mogą uczestniczyć w pracach Klastra,
 4. mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał Klastra.
 1. Ustanie członkostwa Klastra następuję na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu,
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności
   do czynności prawnych albo utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
  3. likwidacji Członka Wspierającego będącego osoba prawną,
  4. wykluczenia
 1. Wykluczenie Członka Zwyczajnego  następuje:
 • z powodu działań rażąco niezgodnych z postanowieniami Statutu
  i nieprzestrzegania uchwał władz Klastra
 • z powodu braku aktywności w pracach Klastra,
 • z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
 • cofnięcia rekomendacji Członka Wspierającego właściwego dla danego Członka Klastra.
 1. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie, złożony Prezesowi Zarządu Klastra i podpisany przez co najmniej
  1/2 Członków Klastra.

Wykluczenie Członka Klastra następuje w formie uchwały Zarządu i wymaga zgody 2/3 Członków Zarządu Klastra. Głosowanie w sprawie  wykluczenia Członków Klastra odbywa się jawnie.

 1. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych
  w ustępie 15 Członowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
  w terminie 1 miesiąca od pisemnego zawiadomienia o treści uchwały. Uchwał Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLASTRA

 1. Władzami Klastra są:
  1. Walne Zebranie Członków Klastra,
  2. Zarząd Klastra,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz:
  1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Klastra trwa cztery lata,
  2. Członkowie wybrani do władz Klastra mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Klastra zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania
  z zastrzeżeniem postanowień punktu 9 rozdział 4.
 4. Walne Zebranie Członków Klastra jest najwyższą władzą Klastra. W Walnym Zebraniu Członków Klastra biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Wspierający,
  2. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków Klastra może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków Klastra zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Klastra. Termin i miejsce obrad Zarząd Klastra podaje do wiadomości wszystkich Członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków Klastra nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Klastra z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Klastra.
 8. a) Uchwały Walnego Zebrania Członków Klastra zapadają bezwzględną większością

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest

jawne. Wybór Członków Zarządu Klastra oraz Członków Komisji Rewizyjnej

odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 1. b) Walne Zebranie Członków w każdym punkcie przyjętego porządku obrad może

zarządzić głosowanie pisemne w ten sposób, że członkowie Stowarzyszenia w

terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały złożą na piśmie na adres

siedziby Stowarzyszenia swoje stanowisko na postanowienie, które ma być

powzięte. Tak powzięte postanowienia posiadają moc uchwał Walnego Zebrania

Członków.

 1. c) Walne Zebranie Członków dopuszcza głosowanie elektroniczne i ustala następującą

procedurę dotyczącą takiego głosowania. Członkowie chcący głosować

elektronicznie zobowiązani są do podania Zarządowi Klastra adresu

elektronicznego, z którego będą głosować. Każda zmiana adresu mailowego

wymaga niezwłocznego zgłoszenia. Członkowie Klastra od chwili otrzymania treści

uchwały drogą elektroniczną, powinni w ciągu 4 dni roboczych przesłać na adres

mailowy Klastra swoje stanowisko czy głosują za czy przeciw uchwale. W ten

sposób przeprowadzone głosowanie jest ważne po uzyskaniu 50% + 1 głosów

członków Klastra licząc łącznie głosy oddane przez osoby fizycznie obecne na

Walnym Zebraniu czy posiedzeniu Zarządu z głosami osób głosujących

elektronicznie. Jeżeli w takim głosowaniu weźmie udział mniej niż 50% + 1

członków, zarządza się drugie głosowanie trwające kolejne 4 dni robocze. W

wypadku drugiego głosowania uchwały przyjmowane są zwykłą większością

głosów. Głosy oddane osobiście czy drogą elektroniczną są sobie równe. Członek

Klastra, według własnego wyboru, może oddać tylko jeden głos osobiście lub

elektronicznie. Podczas jednego głosowania dopuszcza się głosowanie kilku

uchwał. W takim przypadku, głosując elektronicznie należy głosować na każdą

uchwałę oddzielnie np. uchwała nr 1- za, uchwała nr 2 – przeciw itd. Mail

dotyczący głosowania, pod rygorem nieważności, musi być wysłany z adresu

elektronicznego podanego Zarządowi Klastra i podpisany nazwiskiem i imieniem

osoby głosującej. Tak powzięte postanowienia mają moc uchwał Walnego Zebrania

i Zarządu Klastra. Poszczególne maile głosowania elektronicznego, Klaster

archiwizuje na nośnikach elektronicznych. Całościowy/finalny wynik głosowania,

Klaster przesyła wszystkim członkom Klastra w formie elektronicznej i archiwizuje

w formie elektronicznej i papierowej.

 1. O ile na prawidłowo zwołanym Walnym Zebraniu Członków Klastra stawi się mniej niż 50% Członków + 1, wówczas Zarząd Klastra zwołuje Walne Zebranie Członków Klastra w innym terminie. Nowy termin może być ustalony na późniejszą godzinę tego samego dnia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Klastra może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Członków. Zasada ta dotyczy wszystkich władz Klastra przy podejmowaniu uchwał.
 2. Walne Zebranie Członków Klastra:
  1. Określa główne kierunki działania i rozwoju Klastra. Członkowie Klastra mogą współdziałać dla przygotowania kierunków działań tworząc Radę Programową Klastera, której przewodniczy Prezes Zarządu. Na wniosek członków Klastra Przewodniczący Rady Programowej może zaprosić
   do współpracy z Radą właściwe organizacje gospodarcze, społeczne czy naukowo-badawcze. Rada Programowa może przyjąć wewnętrzny regulamin pracy i plan pracy.
  2. uchwala zmiany Statutu,
  3. wybiera i odwołuje Zarząd Klastra i Komisję Rewizyjną,
  4. udziela Zarządowi Klastra absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Klastra i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwala budżet,
  7. uchwala wysokość składek członkowskich oraz wysokość wszystkich innych świadczeń na rzecz Klastra,
  8. podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia Członków Honorowych,
  9. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez Członków Klastra lub jego władze wybieralne,
  10. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Klastra,
  11. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Klastra i rozdysponowaniu jego majątku,
  12. podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klastra.
 3. Zarząd Klastra jest powołany do kierowania całą działalnością Klastra, realizuje uchwały WZC i reprezentuje Klaster na zewnątrz.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli
  w imieniu Klastra, szczególnie w zakresie zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu Klastra działających łącznie.
 5. Zarząd Klastra składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów. Prezesa i Wiceprezesów wybiera Zarząd Klastra spośród swoich Członków
  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 6. Posiedzenia Zarządu Klastra odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu Klastra zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 7. Posiedzenia Rady Programowej Klastra odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Prezes Klastra pełniący rolę Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady.
 8. Zarząd Klastra:
  1. realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków Klastra,
  2. podejmuje decyzje w bieżących sprawach Klastra, niewymagających uchwały Walnego Zebrania Członków Klastra,
  3. składa Walnemu Zebraniu Członków Klastra sprawozdania z działalności,
  4. przygotowuje wnioski i propozycje pod obrady Walnego Zebrania Członków Klastra,
  5. przydziela zadania poszczególnym Członkom Zarządu Klastra,
  6. przyjmuje nowych Członków Klastra,
  7. podejmuje decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu Członków z Klastra,
  8. powołuje i kontroluje działalność Koordynatora Klastra,
  9. powołuje, w miarę potrzeby komisje, podkomisje lub zespoły.
 9. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansowo-organizacyjną Klastra.
 10. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza i wybiera ich spośród swoich Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 11. Komisja Rewizyjna:
  1. kontroluje finansową działalność Zarządu Klastra,
  2. składa wnioski z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klastra,
  3. ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Klastra oraz zebrania Zarządu Klastra,
  4. składa wnioski o absolutorium dla władz Klastra,
  5. składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klastra.
 12. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności klastra – a szczególnie przygotowywanie i prowadzenie projektów służących celom statutowym klastra – prowadzą zatrudnieni pracownicy.
 13. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka władz Klastra w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Członków Klastra. Liczba dokooptowanych w ten sposób Członków władz nie może      przekroczyć 1/3 liczby Członków pochodzących z wyborów.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KLASTRA

 1. Majątek Klastra tworzą:
  1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochody z działalności gospodarczej Klastra,
  4. wpływy z działalności statutowej Klastra,
  5. wpływy z powstałego majątku Klastra.
 2. Klaster może prowadzić działalność gospodarczą zgodną ze Statutem,
  a w szczególności prowadzić działalność w zakresie informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej, pozostałej działalności usługowej.

Dochód z działalności gospodarczej Klastra służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Klastra.
 2. Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustala się, że rok obrachunkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klastra podejmuje Zarząd Klastra.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klastra podejmuje Walne Zebranie Członków Klastra kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klastra Walne Zebranie Członków Klastra określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klastra.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.).
 4. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia POLSKI KLASTER MORSKI.