Baltic Sea and Space Cluster   (former:  Polish Maritime Cluster)

Baltic Sea & Space Cluster / BSSC Cluster (formerly Polish Maritime Cluster) was founded on July 27, 2007 (entry in the court register on October 22, 2009). The BSSC cluster is a key cluster in Central and Eastern Europe and the Baltic Sea region, it is also recognized in the maritime industry on a global scale, as evidenced by contacts with clusters in Asia, South Africa and the United States. The BSSC cluster is an active member of the European Network of Maritime Clusters and United Nations Global Compact whose cooperation is coordinated by the European Cluster Collaboration Platform.

On June 28, 2018, a general meeting of members of the Polish Maritime Cluster took place, during which the decision was made to expand the business profile to the space sector and to create the Baltic Sea and Space Cluster. Support for the cluster was declared by the Space Sciences Committee (Polish Academy of Sciences / Gdańsk Branch), BSSC Student Cluster and the University of Business and Administration in Gdynia.

 

Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego wraz z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły i Odry, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z krajami Regionu Morza Bałtyckiego  oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:

 • stworzenie sieci współpracy      przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji      otoczenia biznesu,
 • zwiększanie zdolności      innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i      zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego
  i konkurencyjnego Klastra,
 • tworzenie warunków dla      skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz      jednostek badawczo-rozwojowych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw,      rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 • uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 • udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współpracę z zainteresowanymi związkami samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast  Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, .
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię.
 • współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 • zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy Członkami Klastra.