Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych (Baltic Center for Economic Mediation) koordynator: Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, doradca biznesu, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie Kancelaria Mediacyjna Barbary Matysiak OFERTA 2021 

Zespół:  Mecenas Mateusz Romowicz, Legal Marine https://www.kancelaria-gdynia.eu/dr Magdalena Łągiewska, Dyrektor Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego; dr Magdalena Konopacka, dr Zdzisław Długosz, kpt. ż.w. Alfred Naskręt, mgr Krzysztof Anzelewicz

Poufność to fundament mediacji dla branży morskiej

Nic na siłę w mediacji dla branży morskiej

Dlaczego warto korzystać z mediacji w branży morskiej?

 

 

Dlaczego warto korzystać z mediacji w branży morskiej? https://www.gospodarkamorska.pl/dlaczego-warto-korzystac-z-mediacji-w-branzy-morskiej-60936
Nic na siłę w mediacji dla branży morskiej https://www.gospodarkamorska.pl/nic-na-sile-w-mediacji-dla-branzy-morskiej-61032
 1. Czym jest mediacja?

Mediacja, to alternatywna metoda rozwiązywania sporu sądowego lub pozasądowego. Mediatora podczas dobrowolnego spotkana pomaga stronom wypracować porozumienie. W mediacji mogą uczestniczyć strony sporu, pełnomocnicy, inne osoby związane z przedmiotem sporu. Osoba mediatora poprzez sposób prowadzenia mediacji wraz ze stronami próbuje wypracować porozumienie. Mediator jest osobą neutralną, wspierającą proces mediacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, mediator może zaproponować sposób rozwiązania sporu, jednak nigdy nie ma prawa narzucić go stronom mediacji.

 

 1. Jakie sprawy mogą być rozwiązane w mediacji.

Mediacja można w bardzo szerokim zakresie. Mediować można m.in. wszelkiego rodzaju sprawy gospodarcze np.:

 • MEDIACJE MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE, ŻEGLUGOWE, PORTOWE, STOCZNIOWE:

 

 • uregulowania należności przez kontrahenta,
 • w sporach wewnętrznych pomiędzy pracownikami,
 • w sporach na linii pracodawca – pracownik,
 • w sporach pracodawcy z organizacjami związkowymi,
 • o naruszenie wizerunku firmy,
 • o nieuczciwą konkurencję,
 • w sprawach odszkodowań przy wypadkach w pracy,
 • w sporach wynikających z opóźnień w realizacji zamówień, kontraktów,
 • w sprawach wynikających z odstąpienia od kontraktu,
 • mediacje transgraniczne między firmami.

 

 

 1. Czym różni się mediacja od postepowania sądowego i arbitrażu.

Tabela w przystępnej formie pokazuje podstawowe różnice.

 1. Jakie są zasady mediacji?

Można wymienić pięć kluczowych zasad mediacji:

dobrowolność – dotyczy ona udziału w procesie mediacji oraz zawarcia ugody. Strona może w każdym, dowolnym momencie i bez podania przyczyny zrezygnować z mediacji.

poufność – tajemnicą objęte są cały przebieg postępowania mediacyjnego oraz ujawnione w jej toku przez strony informacje,

bezstronność – mediator jest bezstronny wobec dwóch stron, nikogo nie wyróżnia,

neutralność – mediator jest neutralny wobec sporu, nikomu nie narzuca swojego sposobu rozwiązania sporu. To strony są autorami rozwiązaniu.

akceptowalność – jest związana ściśle z zasadą dobrowolności, zakłada że strony aby mediacja się odbyła akceptują sam fakt uczestnictwa w mediacji oraz osobę mediatora, ale też reguły, których przestrzegać będą uczestnicy sporu i mediator w toku trwania mediacji.

 

 1. Co to jest mediacja sądowa i mediacja umowna?

Mediacja sądowa to mediacja, do której postanowieniem kieruje strony toczącego się już postępowania Sąd. Strony przed przystąpieniem do mediacji toczyły już spór sądowy. Wynagrodzenie i wydatki oraz czas trwania mediacji określone są przez przepisy prawa oraz Sąd, a nie umowę stron. Mediacja jeśli skończy się wypracowaniem i podpisaniem ugody, po zatwierdzeniu przez Sąd będzie miała takie same skutki prawne jak wyrok/postanowienie Sądu.

Mediacja pozasądowa to mediacja, która odbywa się na podstawie umowy o mediacjęUmowa o mediację powinna określać jej przedmiot, osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

 

 1. Jakie są koszty mediacji?

Na koszty mediacji składają się:

 • Wynagrodzeniemediatora,
 • Wydatkimediatora (koszty przejazdu, wynajęcia pomieszczenia, korespondencji),

Koszty te różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z mediacją sądową, czy pozasądową.

mediacji sądowej:

 • wynagrodzenie oraz wydatki mediatora określają przepisy prawa, a konkretnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:
 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, niemniej jednak niż 150,00 złotych i nie więcej niż 2.000,00 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Przykładowo więc jeżeli strony toczą proces o kwotę 20.000,00 złotych wynagrodzenie mediatora wyniesie 200,00 złotych. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150,00 złotych, a za każde kolejne 100,00 złotych, łącznie nie więcej niż 450,00 złotych,
 2. Oprócz wynagrodzenia mediator ma prawo do zwrotu poniesionych i udokumentowanych niezbędnych wydatków na pokrycie kosztów:
  – przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej,
  – wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego
  w wysokości nieprzekraczającej 70,00 złotych za jedno posiedzenie,
  – korespondencji – w wysokości nieprzekraczającej 30,00 złotych,

mediacji pozasądowej:

 • Wynagrodzenie i wydatki mediatora określa umowa o mediację. W mediacji pozasądowej panuje swoboda umów, również w zakresie ustalonego wynagrodzenia,
 1. Kto ponosi koszty mediacji?

Koszt postępowania mediacyjnego ponoszą strony.

 1. Z jakich etapów składa się mediacja?
 • zawarcie umowy o mediację lub skierowanie stron przez Sąd do mediacji,
 • kontakt mediatora ze stronami,
 • indywidualne spotkanie mediatora z każdą ze stron (nie zawsze praktykowany),
 • wspólne spotkanie stron z mediatorem (tyle razy w mediacji pozasądowej ile jest potrzeba stron),
 • zawarcie ugody i skierowanie jej do Sądu celem zatwierdzenia,
 • zatwierdzenie ugody przez Sąd.

9.   Gdzie odbywa się mediacja?

Mediacja odbywa się w kancelarii mediatora. Może to być również za zgodą stron inne zapewniające spokojną rozmowę przestrzeń, jak kancelaria pełnomocnika czy inne wskazane miejsce przez strony, oczywiście za zgodą wszystkich stron.

Mediacja może się również odbyć zdalnie poprzez skype, zoom czy inną platformę do komunikacji zdalnej. Dzieje się tak gdy strony sporu są z różnych miast czy państw albo w przypadku, gdy strony preferują taki sposób komunikacji. Dowolność miejsca spotkania to jeden z przejawów zasady braku formalizmu w mediacji i jednocześnie jej podstawowy walor.

 

 1. Jakie dokumenty powstają w toku mediacji?

Na zakończenie mediacji strony otrzymują od mediatora protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół jest podpisywany przez mediatora. Ponieważ mediacja jest poufna, w treści protokołu nie znajdują się żadne inne informacje.

 

Ugoda to umową zawartą pomiędzy stronami mediacji, na mocy której czynią sobie one wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi sporu. Ugoda określa wzajemne sposób rozwiązania sporu, terminy wykonania ustaleń. Ugoda jest więc materialnym skutkiem wypracowanego porozumienia, pozytywnym rezultatem mediacji.

 

 1. Na czym polega zatwierdzenie ugody przez Sąd?

Po zawarciu ugody w toku postępowania mediacyjnego (zarówno pozasądowego jak i sądowego) należy złożyć ją do Sądu celem zatwierdzenia. Z reguły to mediator dostarcza do Sądu wniosek o zatwierdzenie ugody wraz z ugodą i protokołem. W przypadku ugody zawartej w trakcie mediacji pozasądowej wniosek składają strony, ich pełnomocnicy bądź inna wyznaczona przez nich osoba, w ich imieniu (może to być mediator).

Oczywiście strony nie mają obowiązku, a jedynie prawo do skierowania takiego wniosku do Sądu. Przykładowo może okazać się, że nie będzie takiej potrzeby, ponieważ postanowienia ugody zostaną natychmiast wykonane przez strony.

Po otrzymaniu wniosku Sąd merytorycznie bada treść ugody. Sąd sprawdza czy ugoda jest zgoda z prawemzgodna z zasadami współżycia społecznego albo nie zmierza do obejścia prawa.

Jeżeli Sąd stwierdzi, że ugoda spełnia wszystkie wymagania określone powyżej, to:

 • zatwierdza ugodę podlegającą egzekucji poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności

albo

 • wydaje postanowienie o jej zatwierdzeniu – w przypadku ugody, która nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji.
 1. Co daje zatwierdzenie ugody przez Sąd?

Ugoda zawarta w trakcie mediacji sądowej czy pozasądowej po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody sądowej, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym i w razie braku dobrowolnego
jej wykonania przez strony podlega wykonaniu w drodze sądowej egzekucji przez komornikaMediacja pozasądowa daje zatem możliwość uzyskania skutków wyroku sądowego bez konieczności wszczynania postępowania przed Sądem.

Jeżeli postępowanie sądowe już się toczy, to zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez Sąd zrównane jest w skutkach z zawarciem ugody sądowej i powoduje umorzenie postępowania. Dodatkowo, strony, które zawarły ugodę w toku mediacji mają prawo do zwrotu opłaty w całości, w trzech czwartych lub w połowie, w zależności od tego na jakich etapie postępowania zawarły ugodę.