Spotkanie Grupy Zrównoważonego Zarządzania Morzem Bałtyckim

We wtorek 22 listopada 2021 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze po pandemiczne spotkanie Grupy Zrównoważonego Zarządzania Morzem Bałtyckim. Spotkanie przedstawicieli biznesu, uczelni, którym zależy na rozwijaniu gospodarki na Morzu Bałtyckim w tym między innymi sfery energetycznej, czym zajmuje się Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor  do spraw Rozwoju i Innowacji  w Biurze Marszałka Województwa Pomorskiego Karolina Lipińska. Przedstawiła  zgromadzonym dwie moderatorki Grupy , którymi są Pani Profesor UG Dorota Pyć oraz Pani Dr. Dorota Bastrikin. W dalszej części Pani Profesor Pyć  poprosiła o krótką prezentacje członków grupy, po czym rozpoczęła się pierwsza prezentacja Pana Bartłomieja Pomierskiego – Dyrektora Handlowego w Biurze Projektów Specjalnych Remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Przedstawił on koncepcję utylizacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego. Jest to temat bardzo ważny dla prac projektowych inwestycji związanych z energetyką wiatrową na morzu. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat zagrożeń związanych z naruszeniem  tych niebezpiecznych pozostałości amunicji konwencjonalnej i chemicznej w szczególności oraz licznych wrakowisk na polskich wodach terytorialnych, również Pani Profesor Pyć jako wybitna specjalistka w zakresie prawa morskiego poruszyła temat aspektów prawnych tych przedsięwzięć. Na zakończenie spotkania uczestnicy ,  członkowie grupy poproszeni zostali o przedstawienie na piśmie swoich sugestii w zakresie harmonogramu prac. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 7 grudnia, po czym Pani Dyrektor Lipińska zakończyła spotkanie.

On Tuesday, November 22, 2021, the first, after pandemic meeting of the Baltic Sea Sustainable Management Group was held in the Herb Room of the Marshal’s Office of the Pomeranian Voivodeship. A meeting of business representatives and universities that care about the development of the economy in the Baltic Sea, including the energy sector, which is handled by the Pomeranian Platform for the Development of Offshore Wind Energy in the Baltic Sea. The meeting was opened by the Director for Development and Innovation in the Office of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, Karolina Lipińska. She introduced two group moderators, Prof. UG Dorota Pyć and Mrs. Dr. Dorota Bastrikin. Later, Professor Pyć asked for a short presentation of the group members, after which the first presentation of Mr. Bartłomiej Pomierski – Commercial Director at Biuro Projektów Specjalnych Remontowa Shipbuilding in Gdańsk began. It presented the concept of utilization of hazardous materials lying on the bottom of the Baltic Sea. It is a very important topic for the design works of investments related to offshore wind energy. After the presentation, there was a discussion on the risks associated with the violation of these dangerous remains of conventional and chemical munitions, in particular, and numerous wreck sites in Polish territorial waters, also Professor Pyć, as an outstanding specialist in the field of maritime law, raised the subject of the legal aspects of these projects. At the end of the meeting, the participants, members of the group, were asked to submit their suggestions for the work schedule in writing. The date of the next meeting was set for December 7, after which Director Lipińska ended the meeting.

Info: Andrzej Stawski www.bssc.pl