Uniwersytet Morski otwarty na biznes. Biznes otwarty na Uniwersytet Morski

29 marca br. odbyło się spotkanie menedżerów hubów Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z przedstawicielami kierownictwa i wydziałów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tematem przewodnim była współpraca biznesu i uczelni w obszarze dydaktyki i nauki. W imieniu JM Rektora Prof. dr hab. inż. Adama Weintrita w spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG.

FOT CEZARY SPIGARSKI OFICYNA MORSKA

Spotkanie otworzył prof. Tomasz Tarasiuk, który powitał gości i przedstawił ofertę edukacyjną i naukową Uniwersytetu Morskiego.

– Studia prowadzone są na czterech wydziałach, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych, prowadzona jest szkoła doktorska, a niedawno uruchomiono studia Executive MBA w Polsce dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej – informował profesor Tarasiuk. Oferta dla biznesu jest bardzo szeroka; obejmuje usługi badawcze i ekspertyzy, możliwość wykorzystania aparatury i ofertę technologiczną.

Klaster hubów

Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego poinformował, że Klaster przekształcił się w Klaster hubów, a obecne spotkanie jest kontynuacją spotkania biznesowego, na którym JM Rektor Prof. Adam Weintrit zaprosił przedstawicieli biznesu do ściślejszej współpracy z uczelnią.

– Klaster działa aktywnie w obszarze technologii morskich i kosmicznych i jest dobrze rozpoznawaną i silną marką na forum krajowym i międzynarodowym. Udział w dwóch projektach międzynarodowych GALATEA i Space Academy realizowanych w ramach HORYZON 2020, ZEVInnovation z Grantów Norweskich, kilku projektów w ramach programu INTERMARE oraz rozszerzenie obszarów aktywności klastra o technologie kosmiczne było trafioną decyzją członków klastra – poinformował zebranych Marek Grzybowski i zaprosił przedstawicieli biznesu do prezentacji potencjału hubów.

– Cztery konferencje naukowe rocznie organizowane przez Klaster i Komitet Nauk Kosmicznych PAN pod patronatem prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej przyczyniły się do integracji młodych naukowców i przedstawicieli biznesu, praktyków i środowiska naukowego Regionu Morza Bałtyckiego – dodał Marek Grzybowski.

Huby stoczniowe z potencjałem

O działalności BALTIC HUB ZEV INNOVATION oraz potrzebach kadrowych i koncentracji na produkcji innowacyjnych statków mówił Jacek Milewski, dyrektor finansowy, członek zarządu CRIST, koordynator hubu statków zeroemisyjnych informując o pełnym przygotowaniu hubu do produkcji innowacyjnych statków, również do poszukiwania w morzu i unieszkodliwiania zanieczyszczeń chemicznych.

Potrzeby kadrowe w zakresie zarządzania i działalności inżynierów w procesach wykonywaniem remontów i przebudów statków przedstawiła Joanna Kurowska, kierownik działu kadr Stoczni Remontowej NAUTA.

Informację o działalności i zadaniach BALTIC ICT & AI HUB oraz potrzebach kadrowych i oczekiwanych kompetencjach ze strony biur projektowych przedstawił Grzegorz Kozłowski, prezes CADOR, koordynator hubu BALTIC ICT & AI HUB. Mówił o wykorzystaniu w praktyce biznesowej cyfrowych bliźniaków. Jednocześnie zaoferował możliwość korzystania w edukacji studentów z najnowszych programów projektowych udostępnianych przez firmę w ramach darmowych licencji przeznaczonych dla wybranych uczelni.

Kurs na zieloną energię

– W naszej firmie zatrudniamy absolwentów Uniwersytetu Morskiego na różnych stanowiskach – mówił Dariusz Jachowicz, prezes zarządu, Grupa Technologiczna ASE, koordynator GREENTECH HUB i podkreślił, że w Grupie ASE pracuje około 350 inżynierów różnych specjalności, a w niektórych pracach badawczych brali również naukowcy z Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego.

Firmy Grupy ASE koncentrują się na wdrażaniu innowacji w szeregu dziedzinach technicznych w wielu przemysłach, w tym w również w branży morskiej. Potrzeby kadrowe Grupy Technologicznej ASE obejmują więc inżynierów różnych specjalności, często o specyficznych kompetencjach.

GreenTech Hub integruje firmy, które produkują urządzenia wytwarzające różne rodzaje energii, od wiatrowej, poprzez pozyskiwaną z paneli fotowoltanicznych, biogazowni, czy energię z wodoru. Dzięki magazynom energii można nią w sposób efektywny zarządzać – wyjaśniał prezes Jachowicz, dodając że w tych obszarach, jak również w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem przemysłowym i jakością energii, prowadzone są w Grupie ASE prace badawcze.

Inkubator otwarty na współpracę

Na temat projektów realizowanych w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym interesującą prezentację miał Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego/Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, który wymienił najważniejsze programy realizowane Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gdański Park Naukowo-Technologiczny ma szeroką ofertę dla kół naukowych, młodych innowacyjnych firm, a także biznesu zainteresowanego rozwojem swoich produktów lub rynków.

Inkubator technologiczny i strefa co-workingowa to oferta dla wszystkich innowatorów. Interesującym miejscem dla młodych inżynierów i studentów jest Space4Makers, gdzie działa Stowarzyszenie Robotyków SKALP oraz PROTOLAB II – nowoczesna prototypownia Politechniki Gdańskiej. Tam jest też przestrzeń produkcyjna do pracy indywidualnej. Z dużym zainteresowaniem przyjęta została informacja o możliwości skorzystania z laboratorium robotyki i szkolenia studentów w wykorzystaniu realnego robota.

Wydziały z potencjałem

Obszar aktywności i możliwości współpracy Wydziału Nawigacji Uniwersytetu Morskiego przedstawił prodziekan ds. studenckich i promocji WN, dr inż. Adam Kaizer, a Wydziału Mechanicznego prodziekan ds. studenckich i naukowych WM, dr hab. inż. Robert Starosta. O działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Elektrycznego powiedział prodziekan ds. morskich i promocji WE, dr inż. oficer radioelektronik Karol Korcz, a działalność Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości zaprezentowała Prodziekan ds. rozwoju i współpracy WZNJ, dr hab. Joanna Kizielewicz.

Na każdym z wydziałów są pola współpracy, które pozwalają na większe zaangażowanie kadry naukowej i studentów w działania przedsiębiorstw gospodarki morskiej i firm działających w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W czasie dyskusji nt. potencjalnych możliwości prof. Tarasiuk zwrócił uwagę na takie ograniczenia jako konieczność uwzględnienie klauzuli poufności we współpracy z przemysłem. Natomiast prof. Joanna Kizielewicz zauważyła, że uczelnie są poddawane cyklicznej ewaluacji jakości działalności naukowej co kilka lat istotnym kryterium oceny jest wykazanie, że osiągnięcia naukowe mają istotny tzw. „social impact”, czyli wymierny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo”. Zauważyła też, że “Wydział posiada wiele patentów, których utrzymanie jest kosztowane, a pojawiają się trudności z ich komercjalizacją, dlatego też współpraca z biznesem pomogłaby w tym procesie”.

W czasie dalszej dyskusji zauważono wiele możliwości i płaszczyzn współpracy i spotkanie zakończono wnioskiem i deklaracją, że kolejne spotkania naukowców i studentów z biznesem będą odbywały się w firmach, Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii.

Wspólne działania będą realizowane już na szczeblu operacyjnym. Marek Grzybowski deklarował wsparcie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego w rozwoju współpracy między naukowcami i studentami poszczególnych wydziałów z przedsiębiorstwami działającymi w ramach Klastra. Postanowiono kontynuować współdziałanie w mniejszych grupach zadaniowych.

Relacja (MG)

Czytaj również na portaluhttps://pulsarowy.pl/uniwersytet-morski-otwarty-na-biznes/ oraz  netka.gda.pl