Uniwersytet Morski w Gdyni – „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”

 

Uniwersytet Morski w Gdyni uruchomił studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” w marcu 2022 roku. Partnerem głównym studiów została wówczas PGE Baltica. Wyselekcjonowana tematyka stanowi uzupełnienie programów obecnych do tej pory na rynku studiów. Studia łączą wiedzę szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w projektach, z wiedzą dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej i morskiego przemysłu wydobywczego.

Szacuje się, że specjaliści w nowym sektorze energetycznym mogą przebić zarobkami branżę IT, a zatrudnienie przy powstawaniu farm wiatrowych będzie można znaleźć już wkrótce. Sektor morskiej energetyki wiatrowej może wygenerować nawet do 80 tysięcy nowych miejsc pracy.

Więcej kobiet w branży offshore

25 absolwentów ukończyło pierwszą edycję studiów. W marcu 2024 r. mury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni opuści kolejna grupa, tym razem 40 absolwentów, wśród których 30% stanowią kobiety. Jest to potwierdzenie wzrostu zainteresowania branżą offshore wśród pań.

Autorski program studiów został opracowany  przez jedną z najlepszych uczelni morskich na świecie z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów branży offshore wind oraz oil & gas.

– Zapotrzebowanie na rynku pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej nadal rośnie i wierzymy, że nasze studia odpowiadają oczekiwaniom rynku – mówi dr hab. Agnieszka Blokus-Dziula, Kierownik Studiów Podyplomowych. – Cieszymy się, że studia podyplomowe, organizowane na Wydziale Nawigacyjnym UMG, weszły już na stałe do oferty edukacyjnej w branży offshore i mamy nadzieję, że nadal będą cieszyć się rosnącym zainteresowaniem i kształcić przyszłe kadry branży offshore wind oraz oil & gas.

Holistyczne ujęcie zagadnienia zarządzania ryzykiem pozwala na identyfikację i analizę różnego rodzaju zagrożeń, od tych związanych z czynnikiem ludzkim, poprzez techniczne i technologiczne, po zewnętrzne wynikające z otoczenia, w tym geozagrożenia, czy te wynikające ze zmian prawa i przepisów. Program studiów uwzględnia także ryzyko operacyjne, strategiczne i biznesowe. Takie kompleksowe podejście do analizy ryzyka i zagrożeń w projektach offshorowych ma źródło w klasycznym podejściu do analizy ryzyka i bezpieczeństwa w aspekcie układu człowiek-technika-otoczenie (C-T-O), w którym w każdym z elementów układu ze względu na pojawiające się problemy i zagrożenia może dochodzić do niepożądanych zdarzeń i scenariuszy. Program studiów przeprowadza uczestników przez kolejne etapy zarządzania ryzykiem od identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, poprzez planowanie reakcji na ryzyko, reakcję, monitorowanie i sterowanie ryzykiem, do kontroli ryzyka i oceny działań, z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.

Dwa semestry, 210 godzin wykładów i ćwiczeń

Rozszerzenie programu II edycji studiów oznaczało zwiększenie o ponad 10% liczby godzin zajęć, przede wszystkim ćwiczeń w grupach. Dodane również zostały zagadnienia związane z geozagrożeniami i ryzykami dla Morskich Farm Wiatrowych (MFW) wynikającymi z geologicznych warunków podłoża. Tematy te uczestnikom studiów przybliża Piotr Kubala, inżynier geolog z ponad 25-letnim doświadczeniem w projektowaniu, nadzorowaniu, zarządzaniu oraz dokumentowaniu prac geologicznych w obszarach morskich i lądowych, a obecnie Ekspert ds. geologii MFW w PGE Baltica.

– Geozagrożenia stwarzające ryzyko dla inwestycji offshore wind, wynikające z budowy geologicznej i dynamicznych procesów geologicznych, są stałym elementem rozpoznania podłoża inwestycji morskich farm wiatrowych – zauważa Piotr Kubala. Ocena ryzyka, związanego z geozagrożeniami dla całej infrastruktury morskiej oraz przybrzeżnej, jest niezbędnym krokiem w procesie decyzyjnym na etapie projektowania i budowy morskiej farmy wiatrowej. Z naszej perspektywy obszar basenu Morza Bałtyckiego jest obdarzony zestawem specyficznych geozagrożeń, gdzie ryzyko ich pojawienia się wymusza na przedsiębiorcy planowanie prac w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich niepożądanych skutków.

Do grona wykładowców dołączył Patryk Juszkiewicz, ekspert ds. geotechniki w projektach morskich farm wiatrowych w PGE Baltica, który prowadzi zajęcia z zakresu planowania oraz prowadzenia kampanii geotechnicznych.

Całkowicie nowym zagadnieniem wprowadzonym do programu jest wykład pt. ”Zarządzanie ryzykiem w zakresie ochrony Infrastruktury Krytycznej w energetyce w świetle włączenia do niej MFW.”, który prowadzi Konrad Wróbel, odpowiedzialny m.in. za kontraktacje, łańcuch dostaw oraz zarządzanie ryzykiem w spółce dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej – ORLEN Neptun.

Ostatni rok wykładów na naszych studiach podyplomowych pozwolił mi spojrzeć na branżę offshore z trochę innej perspektywy (głównie offshore wind). Uświadomił mi, że należy budować szerokie kompetencje i siatkę pojęciową, szczególnie dla osób, które „przychodzą” dopiero do branży i wiążą z nią swoją przyszłość.- ocenia Konrad Wróbel.

Wykłady, które dane było mi prowadzić, tzn. Infrastruktura Krytyczna w energetyce – Zarządzanie ryzykiem w zakresie ochrony Infrastruktury Krytycznej w energetyce w świetle włączenia do niej Morskich Farm Wiatrowych (MFW) oraz Lotnicze operacje morskie (Planowanie / Organizacja / Ryzyka), pokazały jednoznacznie że kluczowym jest uświadomienie uczestnikom studiów istnienia tego typu problematyki w ramach offshore, a także skali ryzyk jakie niesie za sobą ich potencjalne niedocenienie. Najistotniejszy element to ten, że zaczynamy dostrzegać, rozumieć i szacować potencjalnie i marginalizowane dotychczas zakresy problemowe (choć nie na świecie). Cieszy również fakt, że te wykłady wzbudziły takie zainteresowanie – dodaje Konrad Wróbel.

Istniejący program rozszerzony został o nowe zagadnienia. Dotyczy to m.in. zajęć prowadzonych przez Rafała Cichockiego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– W tym roku program naszych studiów podyplomowych został uzupełniony o moduł poświęcony cyberbezpieczeństwu. Treści programowe w nim zawarte obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w systemach przemysłowych OT/ICS (Operational Technology/Industrial Control System) oraz zagrożeniami i ryzykami związanymi z cyberprzestrzenią. podkreśla Rafał Cichocki, Kierownik Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego UMG.

– Moduł ten został podzielony na część teoretyczną oraz laboratorium, pozwalając studentom nie tylko zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy, ale również zdobyć umiejętności praktyczne. Zarówno kryzys związany z COVID19 jak również konflikt toczący się za wschodnią granicą Polski ukazały jak ogromny wpływ na funkcjonowanie przemysłu i biznesu mają działania toczące się w cyberprzestrzeni. Zagrożenia APT (Advanced Persistent Threat), których źródłem jest przestępczość zorganizowana oraz działania obcych służb wywiadowczych są obecne w każdym znaczącym raporcie poświęconym cyberbezpieczeństwu i stanowią istotny czynnik ryzyka w środowiskach przemysłowych i morskich – dodaje Rafał Cichocki.

Praktyka pokazuje, że oprócz kompetencji twardych, bardzo istotne okazują się też kompetencje miękkie. Zauważając duże zainteresowanie słuchaczy zajęciami prowadzonymi przez Joannę Rybicką-Gornowicz (INSIGHT), zajmującą się prowadzeniem warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, w drugiej edycji zajęcia z tej tematyki także zostały rozszerzone.

– Umiejętność pracy zespołowej, efektywna komunikacja, rozwiązywanie problemów czy asertywność to tylko niektóre umiejętności, które zwiększają atrakcyjność absolwentów na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze morskim, który często wymaga współpracy i komunikacji międzynarodowej, podkreśla Joanna Rybicka-Gornowicz.

W szerszym zakresie ujęty został także temat dotyczący ubezpieczeniowych aspektów projektów budowy morskich farm wiatrowych, obejmujący zagadnienia ubezpieczeń przemysłowych, modelowy program ubezpieczenia MFW oraz rynek ubezpieczeń morskich. W zakresie tych tematów do Michała Olszewskiego (GrECo Polska), jednego z niewielu brokerów ubezpieczeniowych w Polsce posiadających doświadczenie w zakresie ubezpieczania projektów morskich farm wiatrowych, jako wykładowca dołączył dr Adam H. Pustelnik, Dyrektor Departamentu Ryzyka i Ubezpieczeń w PGE S.A.

– Ubezpieczenia projektów morskich farm wiatrowych obok obszaru finansowego oraz prawnego są kluczowymi elementami stanowiącymi o sukcesie danego przedsięwzięcia. Jest to szczególnie widoczne w procesie przygotowania budowy oraz późniejszej eksploatacji projektów morskich farm wiatrowych. Ze względu na swoją unikatowość oraz bardzo wysoki stopień skomplikowania każdy z projektów budowy MFW wymaga odpowiedniego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej. Naszym celem jest propagowanie wiedzy nt. sposobów oraz możliwości ubezpieczenia projektów morskich farm wiatrowych, podkreślają obaj wykładowcy.

Rozpoczęcie III edycji studiów podyplomowych zaplanowane jest na 9 marca 2024 r.

Rekrutacja potrwa do 7 stycznia 2024 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc (limit wynosi 40 osób). Zgłoszenia przyjmowane są poprzez System Rekrutacji Internetowej https://irk.umg.edu.pl/