OBR CTM S.A. – THE MOST IMPORTANT ACHIEVEMENTS IN 2018

In 2018 OBR CTM S.A. (CTM) successfully implemented next stages of the construction of new ships dedicated for the Polish Navy, i.e. “RATOWNIK” rescue ship and two other KORMORAN type minehunters. CTM participates in the implementation of the mentioned above projects, in accordance with contracts signed on December 27, 2017, providing the key systems for vessels in terms of missions to be carried out (Integrated Combat Systems for „KORMORAN” type vessels or Integrated Mission System for “RATOWNIK” type rescue ship, whose technological foundation is CTM developed „SCOT”, the first Polish Combat Management System) and equipment (pioneer Passive Defence System, SHL-101/TM and SHL-300 sonars, explosive charges „Toczek” to countermeasure sea mines).

During the last year, CTM has concluded numerous agreements for the implementation of both national and international projects. Among the most important agreements the following should be mentioned:

 • a contract signed on March 28, 2018, within the framework of a European consortium, for the implementation of the European Defense Agency (EDA) OCEAN 2020 Project. The aim of the project is to develop the potential of unmanned air, surface and underwater platforms to conduct the reconnaissance and surveillance of the European Union territorial waters;
 • a contract signed in March 2018, within the international consortium, for the implementation of the EDA project entitled “Modular Lightweight Minesweeping II” (MLM II). The aim of the project is to bring the previously developed, within the EDA projects, modular mine-countermeasure systems from the level of technology demonstrators to the prototypes level;
 • a contract signed on July 31, 2018, for the co-financing of the “Polish Network of EMC Laboratories” (EMC-LabNet) Project, implemented under the  Measure 4.2 of the ” Intelligent Development Operational Program for the years 2014-2020″, co-financed from the European Regional Development Fund. The signatories of the agreement were members of the Scientific-Technological Consortium, formed by: Wrocław University of Technology (Leader), OBR CTM S.A. (CTM) from Gdynia, Rzeszów University of Technology, Białystok University of Technology, Military University of Technology and supervised by the Ministry of Science and Higher Education, National Information Processing Institute. The main goal of the
  EMC-LabNet Project is to extend and supplement the technical and laboratory base of the Consortium members and to create a strategic, unique network of specialized laboratories that provide services in the field of electromagnetic compatibility (EMC);
 • September 5, 2018, a contract signed for the development of the innovative “Mobile Radionavigation HF System SRN” for the Polish Navy. It was concluded between the Armament Inspectorate (IU) representing the State Treasury and CTM, part of Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ). The SRN is designed to carry out a full range of tasks related to the determination of the position of Polish Navy vessels, in particular in the field of marine measurements, marine rescue, search, identification of underwater objects, including mine-like objects.

The solutions developed and delivered by CTM to the Polish Navy, have gained great recognition, as evidenced by the awards received last year:

 • “Republic of Poland President’s Award” for the product which best serves the purpose of the RP Armed Forces soldiers’ safety enhancement, for the development of the “Ship Combat Management System SCOT”. The Award was presented during the MSPO 2018 Fair;
 • “Republic of Poland President’s Award” for the best defense and security product presented during the Baltic Military Fair “BALT MILITARY EXPO”, for a consortium composed of: Remontowa Shipbuilding S.A., OBR CTM S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o., for the Kormoran II Minehunter (Balt Military Expo 2018);
 • Grand Prix BME 2018 in the Rear Admiral Xawery Czernicki Grand Prix for a consortium composed of: Remontowa Shipbuilding S.A., OBR CTM S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o., for the Kormoran II Minehunter (Balt Military Expo 2018);
 • “Amber medallion” in the Rear Admiral Xawery Czernicki Grand Prix for “Physical fields monitoring and minimizing system (Passive Defense System)” (Balt Military Expo 2018);
 • “Amber medallion” in the Rear Admiral Xawery Czernicki Grand Prix for the ” Ship Combat Management System SCOT ” (Balt Military Expo 2018).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 2018 ROKU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) w 2018 roku pomyślnie realizował kolejne etapy budowynowych okrętów przeznaczonych dla Marynarki Wojennej RP, t.j. okrętu ratowniczego typu RATOWNIK oraz dwóch kolejnych niszczycieli min typu KORMORAN. CTM uczestniczy w realizacji ww. projektów, zgodnie z podpisanymi w dniu 27 grudnia 2017 roku umowami, dostarczając na okręty kluczowe, z punktu widzenia realizowanych przez nie zadań bojowych, systemy (Zintegrowane Systemy Walki w przypadku okrętów t. „Kormoran” oraz Zintegrowany System Misji w przypadku okrętu OR „Ratownik”, których fundamentem technologicznym jest opracowany w CTM pierwszy  polski Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT) oraz wyposażenie (pionierski system obrony biernej, stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM, SHL-300, ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”).

W trakcie ubiegłego roku CTM zawarł liczne umowy na realizację projektów zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Wśród najważniejszych umów należy wymienić:

 • podpisaną w dniu 28 marca 2018 r. umowę na realizację, w ramach europejskiego konsorcjum, projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020. Celem projektu jest rozbudowa potencjału bezzałogowych platform  powietrznych,  nawodnych oraz podwodnych,
  w prowadzeniu rozpoznania i nadzoru akwenów morskich, znajdujących się na wodach terytorialnych Unii Europejskiej;
 • podpisaną w marcu 2018 r. umowę na realizację, w ramach międzynarodowego konsorcjum, projektu EDA pn. „Modular Lightweight Minesweeping II” (MLM II). Celem projektu jest doprowadzenie opracowanych wcześniej w ramach projektów EDA, modułowych systemów przeciwminowych,  z poziomu demonstratorów technologii  do poziomu prototypów.
 • podpisaną w dniu 31 lipca 2018 roku umowę o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), realizowanego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sygnatariuszami umowy byli członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego, tworzonego przez: Politechnikę Wrocławską (Lider), gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Białostocką, Wojskową Akademię Techniczną oraz nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Głównym celem projektu EMC-LabNet jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
 • podpisaną  w dniu 5 września 2018 roku umowę na opracowanie dla Marynarki Wojennej RP innowacyjnego „Mobilnego Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu SRN”. Została ona zawarta pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Inspektoratem Uzbrojenia (IU), a CTM, wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). SRN przeznaczony jest do realizacji pełnego zakresu zadań związanych z określaniem pozycji jednostek pływających Marynarki Wojennej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia pomiarów morskich, ratownictwa morskiego, poszukiwania, identyfikacji obiektów podwodnych, w tym minopodobnych.

Rozwiązania opracowane i dostarczone przez CTM Marynarce Wojennej zyskały duże uznanie, czego dowodem są otrzymane w ubiegłym roku nagrody:

 • „Nagroda Prezydenta RP” dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych, za opracowanie Okrętowego Systemu Zarządzania Walką „SCOT”. Nagroda wręczona podczas Targów MSPO 2018;
 • Nagroda Prezydenta RP „dla najlepszego produktu prezentowanego podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO”, dla konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PGZ Stocznia Wojenna
  Sp. z o. o., za Niszczyciel Min Kormoran II (Balt Military Expo 2018);
 • Grand Prix BME 2018 w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego dla konsorcjum w składzie: Remontowa Shipbuilding S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o., za Niszczyciel Min Kormoran II (Balt Military Expo 2018);
 • „Bursztynowy medalion” w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za „System monitorowania i minimalizacji pól fizycznych okrętu (System Obrony Biernej Okrętu)” (Balt Military Expo 2018);

„Bursztynowy medalion” w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za „Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT” (Balt Military Expo 2018

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply