II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza – Sopot – IO PAN

W dniach 24-25 września 2019 roku w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni odbędzie się II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza zatytułowana „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach”. Organizatorami konferencji są: Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są zamieszczone na stronie www.iiknpbm.ug.edu.pl

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Podstawowym celem, który przyświeca organizatorom II KNPBM jest konsolidacja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza oraz zagadnienia hydrotechniki morskiej i ochrony środowiska morskiego). Zagadnienia te są przedmiotem badań kilkudziesięciu polskich instytucji badawczych rozproszonych po całym kraju. Komitet Badań Morza  PAN chciałby pełnić rolę koordynatora tej integracji. Wiodąca tematyka konferencji będzie się koncentrować wokół szeroko rozumianej wiedzy o stanie i trendach zmian w środowisku morskim. Konferencja będzie się składała z sesji plenarnych, tematycznych oraz sesji plakatowych. Sesje tematyczne poprzedzone będą referatami wprowadzającymi wygłoszonymi przez wybitnych oceanologów i specjalistów nauk pokrewnych. Ponadto, przewiduje się zorganizowanie odrębnej sesji dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Wyniki prezentowane podczas prezentacji ustnych i posterowych zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (Książka streszczeń). Planuje się również opublikowanie części prezentowanych na konferencji wyników badań w języku angielskim w czasopismach z tzw. „Listy filadelfijskiej” (Oceanologia oraz Oceanological and Hydrobiological Studies). Głównymi adresatami konferencji są pracownicy naukowi, doktoranci i studenci reprezentujący dyscypliny naukowe związane z szeroko rozumianymi badaniami morza. Konferencja dedykowana jest przedstawicielom uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz administracji wszystkich szczebli zarządzających zrównoważonym rozwojem środowiska morskiego.

prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, Przewodniczący Komitetu Badań Morza PAN

dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw., Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG