Explosives at the port container terminal – Cdr. Mirosław Chmieliński

The book of Cdr. Dr. Mirosław Chmieliński entitled Determinants of the safety of the transport of explosives and objects with explosives in the port container terminal was published by the Publishing House of the Naval Academy in Gdynia.

Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wydało najnowszą monografię autorstwa wieloletniego nauczyciela akademickiego kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego  pt. Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym stanowiącą materiał ogólnopoznawczy o charakterze naukowym, ale także dydaktycznym. W swojej treści monografia ta zawiera wieloaspektowe podejście autora do zagadnienia bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym omówieniem zagadnienia transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Wieloaspektowość obejmuje analizę międzynarodowych
i krajowych aktów prawnych, analizę zagrożeń, do jakich może dojść w trakcie operacji związanych z przemieszczaniem wspomnianych substancji niebezpiecznych, omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ich transportu oraz dobrych praktyk, które mogą zostać zastosowane dla osiągnięcia jak najlepszych efektów przy zaangażowaniu dostępnych środków.

Monografia wzbogaca teorię z zakresu bezpieczeństwa w portowym terminalu kontenerowym podczas przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym, a jednocześnie przekazuje wiedzę o czynnikach wpływających na podejmowane działania. Okazuje się, że istnieje wiele czynników, które mają bardzo silny wpływ na decyzje podmiotów biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych. Publikacja zawiera aktualną syntetyczną charakterystykę znaczenia roli wszystkich stron zaangażowanych w zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych w portowym terminalu kontenerowym, co do tej pory nie doczekało się innych opracowań w języku polskim. Wyniki badań naukowych, które zaprezentowano w monografii, stanowią efekt kilkuletnich prac prowadzonych za pomocą różnych metod, technik i narzędzi badawczych oraz na podstawie dostępnych materiałów źródłowych odnoszących się do teorii i praktyki. Ta metodologiczna zależność działania, od diagnozy do zapobiegania, jest warunkiem sine qua non wszelkiego logicznego działania. Nabiera ona szczególnego znaczenia w tych sferach ludzkiej aktywności, w których podmiotem jest człowiek, jego życie, zdrowie, mienie i bezpieczeństwo. Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, aby zapobiec szkodom i urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, aby zminimalizować ich skutki. W razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego uczestnicy przewozu muszą niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań.

W monografii zaprezentowano dobre praktyki, które zostały wdrożone przez poszczególnych uczestników zaangażowanych w przewóz materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Rozwiązania te mogą być inspiracją lub wzorem do naśladowania. Dobre praktyki to godne rekomendacji działania mające ograniczyć zagrożenia i udoskonalić rozwiązania techniczne i organizacyjne inicjowane przez podmioty realizujące transport towarów niebezpiecznych. Dlatego też celem dobrych praktyk zaprezentowanych w niniejszej monografii jest zapobieganie wypadkom oraz poprawa bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Wśród działań zamieszczonych w zbiorze dobrych praktyk bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 znajdują się nie tylko obszerne, zakrojone na szeroką skalę, ale przede wszystkim proste rozwiązania organizacyjne lub techniczne, skutecznie usprawniające realizację zadania. Mogą one służyć również promowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi oraz doświadczeń wynikających
z projektów zrealizowanych przez autora monografii. Umiejscowienie przedstawionych dobrych praktyk
w perspektywie osiągnięć krajowych jest działaniem zamierzonym, które ma wskazać kierunek ich rozwoju i uwydatnić ich znaczenie jako czynnika wzmacniającego bezpieczeństwo. Poruszone w monografii zagadnienia służą wywołaniu szerokiej dyskusji na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych. Wnioski
z niej pozwolą określić m.in. konieczne i najpilniejsze kierunki działań systemowych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Transport tego rodzaju towarów, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, podlega szczególnym rygorom w zakresie ich klasyfikacji, dopuszczenia do przewozu, doboru opakowania i oznakowania, a także wymagań odnoszących się do uczestnika przewozu oraz środka transportu i realizacji przewozu, co z kolei generuje potrzeby związane z identyfikacją zagrożeń oraz ich eliminacją. Monografia zawiera oryginalny, cenny materiał do studiowania dla pracowników naukowych i studentów kierunków studiów związanych z naukami o bezpieczeństwie, w tym z bezpieczeństwem procesów logistycznych. Jej oryginalność wynika z nowego ujęcia problemu, a także jego urealnienia poprzez weryfikację teorii bezpośrednio w miejscu, gdzie dochodzi do operacji związanych z transportem substancji niebezpiecznych, czyli w portowym terminalu kontenerowym. Dzięki temu autor wypracował zasady dobrych praktyk, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa operacji związanych
z wyładunkiem, przeładunkiem i załadunkiem materiałów wybuchowych.

Nota biograficzna autora monografii

Kmdr por. dr Mirosław CHMIELIŃSKI jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Uzbrojenia Okrętowego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Pierwsze doświadczenia związane z bezpieczeństwem eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych ukształtowała niewątpliwie 9-letnia służba na stanowisku szefa służb technicznych, zastępcy dowódcy ds. technicznych w Jednostce Wojskowej 2521 w Ustce. Od 5 lat pełni obowiązki audytora wiodącego procesów kształcenia, działalności naukowo- -badawczej i zarządzania zasobami w AMW. Ważną część pracy naukowo-dydaktycznej stanowił udział (również kierowanie) w krajowych projektach badawczych. Natomiast doświadczeniami wnoszącymi wiele w rozwój naukowy była praca w komitetach organizacyjnych i radach naukowych oraz aktywny udział w kilkudziesięciu konferen­cjach i seminariach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Główny nurt działalności naukowej po uzyskaniu stopnia doktora to obszary badawcze związane z bezpieczeństwem transportu materiałów wybuchowych w portach morskich. Kilkuletnia praktyczna działalność w charakterze zaprzysiężonego eksperta Kra­jowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni zaowocowała wdrożeniem przez zarząd por­tu i terminalu kontenerowego w Gdańsku autorskiej metodyki przeładunku kontenerów z materiałami wybuchowymi, zatwierdzonej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Działalność promotorska, opieka naukowa nad studentami oraz doktorantami zaowocowała objęciem funkcji promotora pomocniczego w trzech przewodach doktorskich oraz wypromowaniem 12 licencjatów, 5 inżynierów oraz 3 magistrów. Wyniki pracy nau­kowo-badawczej zawarte zostały w publikacjach zwartych i artykułach w czasopismach ujętych na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obejmowały autorstwo: 1 monografii – samodzielnie, 1 monografii – we współautorstwie, 9 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych – współautorstwo, 36 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 3 anglojęzycznych.