WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 31.05.2021 w Gdyni

Zarząd Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z siedzibą w Gdyni zaprasza na Walne Zebranie Członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, które odbędzie się w siedzibie Klastra w Gdyni ul. Polska 13 A o godzinie – I termin 15.30, drugi termin o godzinie 16.00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania członków Klastra
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza
 3. Stwierdzenie na podstawie listy obecności zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwal objętych porządkiem obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Klastra na rok 2021.
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

(wzór pełnomocnictwa do reprezentacji oraz glosowaniu na ZWZC zostaje zamieszczony na stronie internetowej Klastra)

 (WZÓR PEŁNOMOCNICTWA)

………….., dnia ………….

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTACJI I GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU

CZŁONKÓW BAŁTYCKIEGO KLASTRA MORSKIEGO I KOSMICZNEGO

Ja niżej podpisany, (imię i nazwisko)………………legitymujący się dowodem osobistym ………………….  – jako  członek Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z siedzibą w Gdyni ul. Polska 13A – upoważniam niniejszym Panią/Pana ……………………… legitymującego się dowodem osobistym …………………… do:

uczestnictwa w moim imieniu i do wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad  na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klastra  w dniu 31 maja  2021 roku.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu według własnego uznania (możliwość modyfikacji)

Niniejsze pełnomocnictwo traci ważność po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

…………………………………………………..

Czytelny podpis członka Klastra

17.05.2021