Acelerator Morski – Marine Accelerator – Strefa Akceleracji – Acceleration Zone

  

Program Strefa Akceleracji dostarcza młodym przedsiębiorcom z Gdańska i okolic specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia niezbędne do rozwoju ich innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Poprzez program akceleracyjny organizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym wspieramy startupy na każdym etapie ich rozwoju, od prototypowania do pierwszych sukcesów na rynku. Zapewniamy intensywny mentoring, szkolenia, możliwości nawiązywania kontaktów z potencjalnymi inwestorami i klientami, a także dostęp do infrastruktury i narzędzi technologicznych.

Od startupów wymagany jest pomysł wpisujący się w zagadnienia tematyczne programu. Niezależnie od etapu rozwoju przedsiębiorstwa ani czy działalność jest sformalizowana czy nie.

The Acceleration Zone program provides young entrepreneurs from Gdańsk and the surrounding area with specialized knowledge, experience and tools necessary to develop their innovative business ideas.
The acceleration program at the Gdańsk Science and Technology Park supports startups at every stage of their development, from prototyping to first successes on the market. The Gdańsk Science and Technology Park provides intensive mentoring, training, and opportunities to establish contacts with potential investors. and customers. The Gdańsk Science and Technology Park gives access to infrastructure and technological tools.
Startups are required to have an idea that fits into the thematic issues of the program. Regardless of the stage of development of the enterprise or whether the activity is formalized or not.

Acelerator Morski

Kryteria wyboru

Wybór startupów do programu (na podstawie przesłanych aplikacji):

  1. zbieżność z tematyką Programu
  2. atrakcyjność i wykonalność Pomysłu
  3. doświadczenie, kompetencje, kompletność zespołu
  4. poziom zaawansowania Pomysłu, jego dojrzałość, gotowość do wdrożeń
  5. model biznesowy

Regulamin >

Criteria of choice
Selection of startups for the program (based on submitted applications):
consistency with the Programme’s theme
attractiveness and feasibility of the Idea
experience, competences, completeness of the team
the level of advancement of the Idea, its maturity, readiness for implementation
business model