Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Cała naprzód

Od prawie 70. lat członkowie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego upowszechniają wiedzę o morskiej historii, technice, ekonomii i naukach społecznych i technicznych związanych szeroko z eksploracją i eksploatacją morza. Przez kolejne cztery lata będą oni kontynuować działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. Będą one prowadzone przez najbliższe 4 lata pod kierownictwem wybranych na Walnym Zebraniu władz, które odbyło się pod koniec września na Wydziale Nawigacji Uniwersytetu Morskiego. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem admirała Kazimierza Porębskiego, twórcy polskiego szkolnictwa morskiego i inicjatora zakupu żaglowego statku szkolnego dla Szkoły Morskiej w Tczewie. Środowisko, które utworzyło Polskie Towarzystwo Nautologiczne rozpoczęło swoją działalność prawie 70 lat temu i ma trwałą i silną pozycję wśród ludzi morza związanych z nauką i edukacją, biznesem i morską administracją.

Kolejne 4 lata na kapitańskim mostku

Przez długie lata przewodniczącym zarządu PTN był prof. Daniel Duda, były dziekan Wydziału Nawigacji i Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po nim obowiązki 5 lat temu przejął Marek Grzybowski, a wspierają go wiceprezesi, sędzia w stanie spoczynku Witold Kuczorski i niezawodny prof. Daniel Duda, dr h.c. Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Morskiego. W nowej kadencji wspierać ich będą prof. dr hab. Bolesław Hajduk, redaktor naczelny oraz dr Krzysztof Chalimoniuk, sekretarz redakcji oraz kpt ż.w. dr inż. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prof. Ryszard Wawruch i dr  Agnieszka Czarnecka z Uniwersytetu Morskiego oraz kadm. Dr Czesław Dyrcz, były rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej, wieloletni Grotmaszt Bractwa Kaphornowców.

Kontynuują oni inicjatywę konsolidacji środowiska, którą rozpoczął był dr. Władysław Drapella, dzięki któremu doszło do   powołania w 1952 r. Podkomisji Nautologicznej  wchodzącej w skład Komisji Morskiej Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Jego starania poparli wówczas m.in.: kmdr por. prof. Aleksander Rylke, pierwszy dziekan uruchomionego we wrześniu 1945 Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej,  kmdr Karol Zagrodzki, dyrektor Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego – Oddział w Gdyni, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, doc. Witold Urbanowicz, dyrektor Morskiego Instytutu Technicznego, a w latach 1951–1966 zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/polskie-towarzystwo-nautologiczne-w-sluzbie-dla-polski-morskiej-60952