Raportowanie ESG – nowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorców i brak polskich regulacji

W poprzedniej publikacji autorzy wskazali na nowy obowiązek, jaki będzie ciążył na przedsiębiorcach, a który związany jest ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule zostanie m.in. wskazana skala obciążenia finansowego, które będzie ciążyć na przedsiębiorcach w związku z przystosowaniem prowadzonego biznesu do standardów wynikających z Dyrektywy CSRD.

Jest to o tyle istotne, że po pierwsze do ujawniania danych ESG zobowiązanych będzie ponad 3650 polskich firm, a więc 22 razy więcej niż dotychczas, a po wtóre rok 2025 będzie pierwszym rokiem sprawozdawczości, dla niektórych przedsiębiorców. Więcej w artykule pt. Raportowanie ESG dla branży morskiej z drugim dnem?

Warto zauważyć, iż polski ustawodawca, jak zwykle, jest w zwłoce, gdyż tylko w Ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 135), można odnaleźć przepis ustanawiający KNF jako instytucję właściwą do monitorowania przestrzegania przepisów w zakresie ESG i przepis ustalający kompetencje KNF w przypadku naruszenia obowiązków określonych wybranymi przepisami o ESG (dotyczy to przepisów unijnych). W pozostałym zakresie brak projektów, a czas leci nieubłaganie.

Co więcej, warto zaznaczyć, iż coraz więcej podmiotów zagranicznych oczekuje spełnienia przez polskie podmioty wymogów raportowania ESG, które to raportowanie w Polsce nie nabrało nawet zarysu, oczywiście pomijając dyrektywę, która winna być odpowiednio implementowana do polskiego porządku prawnego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r.

W ramach przypomnienia należy wskazać na źródła, które stały się przyczyną wprowadzenia obowiązku Raportowania ESG. Genezą wskazanego powyżej aktu prawnego było zobowiązanie, jakiego podjęła się Komisja Europejska w komunikacie z 11 grudnia 2019 r. zatytułowanym „Europejski Zielony Ład”, a które dotyczyło przeglądu przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE dotyczących sprawozdawczości niefinansowej. Dokonując przeglądu tychże przepisów wskazano m.in. na zmiany w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych. Dyrektywą 2014/95/UE wprowadzono wymóg przekazywania przez jednostki informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. W odniesieniu do tych kwestii w dyrektywie 2014/95/UE zobowiązano jednostki do ujawniania informacji w następujących obszarach sprawozdawczości: model biznesowy, polityka, w tym procesy należytej staranności, wynik tych polityk, ryzyko i zarządzanie ryzykiem oraz kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością. Podniesiony został również argument, iż przez wiele zainteresowanych stron termin „niefinansowy” uznawany jest za niedokładny, w szczególności dlatego, iż błędnie wskazuje na to, że dane informacje nie mają znaczenia pod względem finansowym.
Kolejnym istotnym krokiem, dla procedury raportowania, były Zmiany w dyrektywie 2013/34/UE, wprowadzone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464.

Otóż pierwsza znaczącą zmianą jest wprowadzenie dodatkowych definicji do Dyrektywy 2013/34/UE. Pierwszą z wprowadzonych definicji jest definicja „kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem”, które oznaczają czynniki środowiskowe, czynniki społeczne i z zakresu praw człowieka oraz czynniki związane z zarządzaniem, w tym czynniki zrównoważonego rozwoju zgodnie z definicją w art. 2 pkt 24 rozporządzenia (UE) 2019/2088. Kolejna definicja, ujęta w Dyrektywie 2013/34/UE, to ta dotycząca „sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z nowo dodanym pkt 18 art. 2, jest to przedstawienie informacji dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z art. 19a, 29a i 29d Dyrektywy 2013/34/UE. Ostatnią nowo stworzoną definicją, na którą należy zwrócić uwagę jest ta mówiąca o „kluczowych zasobach niematerialnych”, które zdefiniowane są jako zasoby niemające postaci fizycznej, od których zasadniczo zależy model biznesowy jednostki i które stanowią źródło tworzenia wartości dla jednostki.

Informacje, które należy zawrzeć w sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, muszą zawierać: GospodarkaMorska.pl